Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: governable , then govern, ungovernable, governable .

Eng-Thai Lexitron Dict : governable, 15 found, display 1-15
 1. controllable : (N) ; ที่ควบคุมได้ ; Syn:governable
 2. ungovernable : (ADJ) ; ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ; Related:ที่ปกครองไม่ได้ ; Syn:uncontrollable ; Ant:controllable
 3. dominate : (VT) ; ปกครอง ; Related:ควบคุม, ครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจเหนือ ; Syn:govern, rule, overshadow
 4. dominate : (VI) ; ปกครอง ; Related:ควบคุม, ครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจเหนือ ; Syn:govern, rule, overshadow
 5. officiate : (VI) ; เป็นผู้ประกอบพิธี ; Related:เป็นผู้ทำหน้าที่ ; Syn:govern, umpire
 6. reign : (VI) ; ครองราชย์ ; Related:ครองราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน ; Syn:govern, rule
 7. command : (VI) ; ควบคุม ; Related:มีอำนาจเหนือ ; Syn:order, direct, decree, bid, rule, govern
 8. command : (VT) ; ควบคุม ; Related:มีอำนาจเหนือ ; Syn:order, direct, decree, bid, rule, govern, restrain, check
 9. subject : (VT) ; ทำให้อยู่ใต้อำนาจ ; Related:ควบคุม, ทำให้ยอม ; Syn:control, govern, overpower
 10. uncontrollable : (ADJ) ; ที่ควบคุมไม่ได้ ; Related:ที่บังคับไม่ได้ ; Syn:unmanageable, ungovernable, unruly ; Ant:tractable, manageable

Thai-Eng Lexitron Dict : governable, more than 7 found, display 1-7
 1. ถือบังเหียน : (V) ; govern ; Related:be in the saddle, control, be in power ; Syn:ปกครอง ; Def:มีอำนาจบังคับให้เป็นไปตามต้องการ ; Samp:สมัยที่ท่านถือบังเหียนอยู่ต่างจังหวัด ท่านไม่เกรงกลัวใครเลย
 2. บริหารบ้านเมือง : (V) ; govern ; Related:exercise the government, manage the government ; Syn:ปกครองบ้านเมือง, ดูแลบ้านเมือง ; Samp:ผู้ว่าฯ คนก่อนบริหารบ้านเมืองอย่างจริงจังไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
 3. ปกครอง : (V) ; govern ; Related:rule, administer, administrate ; Syn:ดูแล, คุ้มครอง, บริหาร, ดำเนินงาน ; Samp:กษัตริย์ปกครองประชาชนโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย
 4. พินิต : (V) ; govern ; Syn:ปกครอง, ควบคุม
 5. รังรักษ์ : (V) ; govern ; Related:protect ; Syn:คุ้มครอง
 6. วินิต : (V) ; govern ; Related:administrate ; Syn:ปกครอง
 7. กินเมือง : (V) ; govern a town ; Related:capture a town, rule the town, administer a country ; Syn:ครองเมือง ; Def:ปกครองเมือง ; Samp:พระยาวชิรปราการกินเมืองกำแพงเพชร
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : governable, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : governable, not found

Budhism Thai-Thai Dict : governable, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : governable, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : governable, not found

(0.1075 sec)