Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: grasp , then grasp, grasping .

Eng-Thai Lexitron Dict : grasp, more than 7 found, display 1-7
 1. grasp : (N) ; การจับ ; Related:การคว้า, การไขว่คว้า
 2. grasp : (N) ; ความสามารถในการเข้าใจ ; Related:การเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง
 3. grasp : (VT) ; จับ ; Related:กำ, ยึด, ฉวย, คว้า ; Syn:grab, embrace, cuddle
 4. grasp at : (PHRV) ; คว้า ; Related:ยึด, จับ, ฉวย ; Syn:grab at, grab for, grab onto
 5. be within someone's grasp : (IDM) ; สามารถเข้าใจหรือทำได้
 6. have a grasp of : (IDM) ; เข้าใจบางสิ่ง
 7. Eng-Thai Lexitron Dict : grasp, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : grasp, more than 7 found, display 1-7
 1. กำ 1 : (V) ; grasp ; Related:hold, clench, grip, seize ; Syn:จับ, กุม ; Def:ทำนิ้วมือให้งอเข้าจดอุ้งมือ, เอานิ้วมือโอบรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, อาการที่งอนิ้วมือรวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ ; Samp:ครูผู้ฝึกสอนบอกให้เขากำด้ามแร็คเก็ตแน่นๆ
 2. คว้าไขว่ : (V) ; grasp at ; Related:grip ; Syn:ไขว่คว้า ; Def:ยื่นมือไปจับหรือฉวยมาโดยเร็ว ; Samp:ทุกคนต่างแย่งกันคว้าไขว่ลูกโป่งในอากาศ
 3. จับ : (V) ; hold ; Related:grasp ; Syn:ยึด, หยิบจับ ; Ant:ปล่อย ; Def:อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกำไว้ยึดไว้ ; Samp:เด็กๆ บางคนยังจับปากกาไม่เป็น
 4. แย่งชิง : (V) ; snatch ; Related:grasp, seize, grab ; Syn:ฉกชิง, ช่วงชิง, แย่ง, แก่งแย่ง ; Ant:ให้, ยกให้
 5. กุม : (V) ; hold ; Related:grab, grasp, seize, clutch, clasp ; Syn:จับ, กำ ; Ant:ปล่อย ; Def:เอาอุ้งมือปิด ป้อง กัน หรือ จับไว้ ; Samp:ขณะที่เขากรอกเหล้าเข้าปากแก้วแล้วแก้วเล่า มืออีกข้างของเขาก็เลื่อนมากุมด้ามมีดที่พกอยู่ข้างเอว
 6. คว้า : (V) ; seize ; Related:grab, grasp, clutch, snatch ; Syn:ฉวย, จับ ; Ant:ปล่อย ; Def:ยื่นมือไปจับหรือฉวยมาโดยเร็ว ; Samp:ผู้ใหญ่ควรจะวางยาให้พ้นมือเด็ก เพื่อที่เด็กจะได้ไม่ไปคว้ายามากินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 7. จับความ : (V) ; understand ; Related:comprehend, apprehend, grasp ; Syn:ได้ความ ; Def:จับใจความ, เข้าใจความหมาย ; Samp:ฉันฟังเขาพูดแล้วจับความได้ว่าเขาไม่พอใจฉัน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : grasp, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : grasp, not found

Budhism Thai-Thai Dict : grasp, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : grasp, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : grasp, not found

(0.1265 sec)