Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: insistent , then consistent, insistence, insistent .

Eng-Thai Lexitron Dict : insistent, 12 found, display 1-12
 1. loud : (ADJ) ; เน้น ; Syn:emphatic, insistent
 2. consistent : (ADJ) ; ที่สอดคล้องกัน ; Syn:compatible, in accord
 3. inconsistent : (ADJ) ; ซึ่งขัดแย้งกัน ; Related:ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, ซึ่งขัดกัน ; Syn:contradictory ; Ant:consistent
 4. coherent : (ADJ) ; ซึ่งสอดคล้อง ; Related:ซึ่งเห็นพ้องตรงกัน, ไม่ขัดแย้งในตัวเอง, ซึ่งมีเหตุผล ; Syn:consistent, harmonious
 5. volatile : (ADJ) ; ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ; Related:ที่ไม่แน่นอน ; Syn:changeable, inconsistent ; Ant:consistent, inflexible
 6. incongruous : (ADJ) ; ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ; Related:ซึ่งไม่ลงรอยกัน, ซึ่งไม่เข้ากัน ; Syn:inconsisstent ; Ant:congruous, consistent
 7. uneven : (ADJ) ; ซึ่งไม่สม่ำเสมอ ; Related:ซึ่งไม่คงเส้นคงวา ; Syn:irregular, varying ; Ant:uniform, consistent

Thai-Eng Lexitron Dict : insistent, 6 found, display 1-6
 1. การยืนกราน : (N) ; insistence ; Related:insistency, persistence, persistency ; Syn:การยืนยัน, การยืนคำ ; Def:การยืนคำอยู่อย่างใดก็อย่างนั้น (ไม่ยอมถอนหรือเปลี่ยนความเห็นเป็นอื่น) ; Samp:การยืนกรานอย่างแข็งขันของสามีทำให้ภรรยาเชื่อได้ว่าเขาไม่ได้โกหก
 2. คล้องจอง : (V) ; be consistent with ; Related:rhyme with, be compatible with ; Syn:สอดคล้อง ; Ant:ขัดกัน, ขัดแย้งกัน ; Samp:ผลสำรวจคล้องจองกับความต้องการของประชานชน
 3. คำยืนยัน : (N) ; confirmation ; Related:insistence, corroboration, affirmation ; Def:คำพูดอันประกอบด้วยหลักฐาน ข้อเท็จจริง หรืออื่นๆ เพื่อย้ำว่าเป็นเช่นนั้น ; Samp:นายกรัฐมนตรีเดินทางไปย่างกุ้งเพื่อขอคำยืนยันจากพม่าถึงความปลอดภัยของนักศึกษาพม่าที่ต้องการเดินทางกลับรัฐบาล
 4. คล้อง : (V) ; rhyme with ; Related:be consistent with ; Syn:คล้องจอง, รับ, คล้องกัน ; Def:รับกัน ; Samp:กลอนบทนี้ทั้งอักษรและสระคล้องกันลงตัวมาก
 5. คงเส้นคงวา : (V) ; be stable ; Related:be constant, be consistent, be steady ; Syn:เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ ; Def:อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ; Samp:ผู้ชายจะคงเส้นคงวามากกว่าผู้หญิงเพราะอารมณ์ที่มั่นคงไมเปลี่ยนแปลงง่าย
 6. สอดคล้อง : (V) ; conform to ; Related:tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with ; Syn:พ้อง, ประสาน ; Ant:แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง ; Def:เข้ากันได้ ; Samp:ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน

Royal Institute Thai-Thai Dict : insistent, not found

Budhism Thai-Thai Dict : insistent, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : insistent, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : insistent, not found

(0.1311 sec)