Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: ยาม , then ยาม, ยามะ, ยามา .

Eng-Thai Lexitron Dict : ยาม, more than 7 found, display 1-7
 1. guard 3 : (N) ; ยาม ; Related:ผู้ดูแล, ยามรักษาการณ์, คนเฝ้า, ผู้คุ้มกัน, คนเฝ้ายาม ; Syn:protector, watchman, security officer
 2. picket : (N) ; ยาม ; Related:ทหารยาม ; Syn:guard, patrolman
 3. sentry : (N) ; ยาม ; Related:ทหารยาม, ทหารคุ้มกัน, ทหารรักษาความปลอดภัย ; Syn:protector, sentinel, watchdog
 4. watchman : (N) ; ยาม ; Related:ผู้เฝ้าดู, ยามรักษาการณ์ ; Syn:guard, patrol, sentinel
 5. guardsman : (N) ; เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ; Related:ยาม ; Syn:guard, security officer
 6. sentinel : (N) ; ผู้เฝ้ายาม ; Related:ทหารยาม, ยาม ; Syn:guard, sentry, watchman
 7. coast guard : (N) ; ยามชายฝั่ง
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : ยาม, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : ยาม, more than 7 found, display 1-7
 1. ยาม : (N) ; security guard ; Related:guard, sentry, watchman ; Syn:ยามรักษาการณ์, พนักงานรักษาความปลอดภัย ; Def:คนเฝ้าสถานที่ หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา ; Samp:บริเวณกระทรวงสาธารณสุขมียามดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ยาม : (N) ; one of three periods into which the day was traditionally divided ; Def:ชื่อส่วนแห่งวัน ยามหนึ่งมี 3 ชั่วโมง รวมวันหนึ่งมี 8 ยาม ; Samp:เมื่อคืนนี้เขากลับมาเกือบสองยาม
 3. ยาม : (N) ; time ; Related:hour, period, juncture ; Syn:เวลา ; Samp:การนวดถือว่าเป็นการบำบัดดูแลสุขภาพในยามเจ็บป่วยวิธีหนึ่ง
 4. ยามค่ำคืน : (N) ; night ; Related:nighttime ; Syn:ค่ำคืน, วิกาล, กลางคืน ; Ant:กลางวัน ; Def:ระยะเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำถึงย่ำรุ่ง ; Samp:สมบุญรู้สึกหวาดระแวงกับความมืดยามค่ำคืน
 5. ยามเช้า : (N) ; morning ; Related:forenoon, dawn, daybreak, daylight, morn, sun-up, sunrise ; Syn:เช้า, ตอนเช้า, รุ่งเช้า, รุ่งแจ้ง ; Ant:ค่ำ, พลบค่ำ ; Samp:แดดอ่อนยามเช้าสาดแสงสีสวย เช่นเดียวกับจิตใจของเธอ
 6. ตู้ยาม : (N) ; sentry box ; Syn:ป้อมยาม ; Def:ห้องเล็กๆ สำหรับคนยาม หรือตำรวจทหารยืนเฝ้ายาม เป็นตู้ห้อง หน้าเปิดที่มีฝาและหลังคา ; Samp:ผมลืมตาตื่นตั้งแต่ได้ยินเสียงแขกยามเคาะแผ่นเหล็กห้าครั้ง ดังแว่วมาจากตู้ยามมุมถนน ; Unit:หลัง, ตู้
 7. แขกยาม : (N) ; Indian watchman ; Related:Indian guard ; Syn:แขกเฝ้ายาม ; Def:แขกที่ทำหน้าที่รักษาหรือดูแลความสงบเรียบร้อย ; Samp:แขกยามที่อยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่มาจากประเทศอินเดีย ; Unit:คน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : ยาม, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : ยาม, more than 5 found, display 1-5
 1. ยาม, ยาม : [ยาม, ยามะ] น. ชื่อส่วนแห่งวัน ยามหนึ่งมี ๓ ชั่วโมง รวมวันหนึ่งมี ๘ ยาม; ในบาลีแบ่งกลางคืนเป็น ๓ ยาม ยามหนึ่งมี ๔ ชั่วโมง เรียกว่า ปฐมยาม มัชฌิมยาม และปัจฉิมยาม; (โหร) ช่วงแห่งวัน เป็นเวลายามละ ชั่วโมงครึ่ง กลางวันมี ๘ ยามตามลำดับคือ สุริยะ ศุกระ พุธะ จันเทา เสารี ครู ภุมมะ สุริยะ กลางคืนมี ๘ ยามตามลำดับคือ รวิ ชีโว ศศิ ศุโกร ภุมโม โสโร พุโธ รวิ; คราว, เวลา, เช่น ยามสุข ยามทุกข์ ยามเช้า ยามกิน; คนเฝ้า สถานที่หรือระวังเหตุการณ์ตามกําหนดเวลา เช่น แขกยาม ไทยยาม คนยาม, เรียกอาการที่อยู่เฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์เช่นนั้นว่า อยู่ยาม หรือ เฝ้ายาม. (ป.).
 2. ยามสามตา : น. ชื่อวิธีจับยามของหมอดู ใช้นับตามหลัก๓หลัก คือ อาทิตย์ จันทร์ และอังคาร เวียนกันไป โดยนับขึ้นต้นที่อาทิตย์ ถ้าวัน จับยามเป็นวันข้างขึ้น ให้นับเวียนขวาจากอาทิตย์ไปยังจันทร์และอังคาร ถ้าวันจับยามเป็นวันข้างแรม ให้นับเวียนซ้ายจากอาทิตย์ไปยังอังคารและ จันทร์ แล้วทำนายตามตำรายามสามตาหรือตรีเนตร.
 3. ยามตูดชาย : (ถิ่น) น. เวลาบ่าย.
 4. ปัจฉิมยาม : [ปัดฉิมมะ-] น. ยามหลัง, ยามสุดท้าย, ในบาลีแบ่งคืน ออกเป็น ๓ ยาม กำหนดยามละ ๔ ชั่วโมง เรียกว่า ปฐมยาม มัชฌิมยาม และปัจฉิมยาม ปัจฉิมยามกำหนดเวลาตั้งแต่ตี ๒ หรือ ๒ นาฬิกา ถึงย่ำรุ่ง หรือ ๖ นาฬิกา.
 5. ยาม : น. ชื่อสวรรค์ชั้นที่ ๓ แห่งสวรรค์ ๖ ชั้น ได้แก่ จาตุมหาราชหรือจาตุ มหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี และ ปรนิมมิตวสวัตดี, มีท้าวสุยามเป็นผู้ครอง.
 6. Royal Institute Thai-Thai Dict : ยาม, more results...

Budhism Thai-Thai Dict : ยาม, more than 5 found, display 1-5
 1. ยาม : คราว, เวลา, ส่วนแห่งวันคืน
 2. ปัจฉิมยาม : ยามสุดท้าย, ช่วงสุดท้ายแห่งราตรี เมื่อแบ่งกลางคืนเป็น ๓ ส่วน
 3. ยาม : สวรรค์ชั้นที่ ๓ มีท้าวสุยามเทพบุตรปกครอง
 4. ยาม : สวรรค์ชั้นที่ ๓ มีท้าวสุยามเทพบุตรปกครอง
 5. ปฐมยาม : ยามต้น, ยามที่หนึ่ง, ส่วนที่หนึ่งแห่งราตรี เมื่อแบ่งกลางคืนเป็น ๓ ส่วน
 6. Budhism Thai-Thai Dict : ยาม, more results...

ETipitaka Pali-Thai Dict : ยาม, more than 5 found, display 1-5
 1. ยาม : (ปุ.) การสำรวม, ความสำรวม, การจำศีล. ยมุ วิรมเณ, โณ.
 2. ติยาม : (ปุ.) ยามสาม.
 3. ปุริมยาม : (ปุ.) ยามต้น, ยามแรก, ปฐมยาน.
 4. พฺยาม : (ปุ.) วา (๔ ศอก หรือ ๒ เมตร) วิ. วฺยามียเต อเนเนติ วฺยาโม พฺยาโม วา. วิปุพฺโพ, ยามฺ อญฺเช, อ.
 5. มชฺฌิมยาม : (ปุ.) ยามมีในท่ามกลาง, ยามท่ามกลาง, ยามกลาง, เที่ยงคืน.
 6. ETipitaka Pali-Thai Dict : ยาม, more results...

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : ยาม, 3 found, display 1-3
 1. ยามดี : สุมุหุตฺตํ
 2. ย่าม : ภวิกา
 3. ผู้พิพากษา : วินิจฺฉยามจฺโจ, อกฺขทสฺโส

(0.1242 sec)