Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: announce to, announce, to, To .

Eng-Thai Lexitron Dict : announce to, more than 7 found, display 1-7
 1. announce to : (PHRV) ; ประกาศต่อ
 2. announce : (VI) ; ทำหน้าที่เป็นโฆษก
 3. to : (ADV) ; ไปถึง ; Related:ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ
 4. to : (PREP) ; ไปถึง ; Related:ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ ; Syn:toward, into, on, over, until
 5. able to breathe again : (IDM) ; ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้) ; Related:ค่อยบรรเทา
 6. Eng-Thai Lexitron Dict : announce to, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : announce to, more than 7 found, display 1-7
 1. บอกกล่าว : (V) ; notify ; Related:apprise, inform, announce to ; Syn:บอก, แจ้ง ; Def:บอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้ ; Samp:ก่อนอื่นต้องขอบอกกล่าวกันว่าหนังสือเล่มนี้มิใช่เรื่องที่เขียนขึ้นเองโดยที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริง
 2. บอกเล่าเก้าสิบ : (V) ; inform ; Related:notify, apprise, announce to ; Syn:บอกเล่า, บอก ; Def:บอกกล่าวให้รู้ ; Samp:ท่านได้บอกเล่าเก้าสิบให้ทราบกันทั่วไป
 3. บอกเล่า : (V) ; tell ; Related:inform, notify, announce to, apprise ; Syn:ชี้แจง, บรรยาย, บอก, เล่า, สาธยาย ; Samp:ระหว่างการประชุม ตัวแทนเพื่อนชาวเขมรได้บอกเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาของชาวเขมรในค่ายอพยพ
 4. แก่ 2 : (PREP) ; to ; Related:for ; Syn:ต่อ, แด่ ; Def:ใช้นำหน้านามฝ่ายรับ ; Samp:ประธานาธิบดีถูกบังคับให้มอบอำนาจในการปกครองแก่คณะทหาร
 5. โฆษิต : (V) ; announce ; Related:declare, proclaim ; Syn:ประกาศ, ป่าวร้อง
 6. แด่ : (PREP) ; to ; Related:for ; Syn:แก่ ; Def:ใช้ในที่เคารพ ; Samp:เขาสร้างรูปสลักขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าตากสิน
 7. ต่อ 2 : (PREP) ; to ; Related:per, for, on ; Def:ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน ; Samp:ทีม ก ชนะทีม ข ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : announce to, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : announce to, not found

Budhism Thai-Thai Dict : announce to, 5 found, display 1-5
 1. กราบ : to bow to the ground; to pay respect by making the five-point prostration; to prostrate.
 2. กรรมบถ : course of action; way of action; Karma as the way leading to the woeful or blissful existences.
 3. กรวดน้ำ : ตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ พร้อมไปกับหลั่งรินน้ำเป็นเครื่องหมาย และเป็นเครื่องรวมกระแสจิตที่ตั้งใจอุทิศนั้นให้แน่วแน่; เริ่มรินน้ำเมื่อพระองค์หัวหน้าเริ่มสวดยถา รินน้ำหมดพร้อมกับพระหัวหน้าสวดยถาจบ และพระทั้งหมดเริ่มสวดพร้อมกัน จากนั้นวางที่กรวดน้ำลงแล้วประนมมือรับพรต่อไป; คำกรวดน้ำอย่างสั้นว่า อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่....(ออกชื่อผู้ล่วงลับ) และญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด จะต่ออีกก็ได้ว่า สุขิตา โหนตุ ญาตโย ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิด - to pour the water of dedication (to transfer merit to other beings)
 4. กัลปนา : 1.ที่หรือสิ่งอื่นซึ่งเจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้แก่วัด 2.ส่วนบุญที่ผู้ทำอุทิศให้แก่ผู้ตาย - merit dedicated to the departed.
 5. พินทุกัปปะ : การทำพินทุ, การทำจุดเป็นวงกลม อย่างใหญ่เท่าแววตานกยูง อย่างเล็กเท่าหลังตัวเรือด ที่มุมจีวร ด้วยสีเขียวคราม โคลน หรือดำคล้ำ เพื่อทำจีวรให้เสียสีหรือมีตำหนิตามวินัยบัญญัติ และเป็นเครื่องหมายช่วยให้จำได้ด้วย; เขียนพินทุกัป ก็ได้, คำบาลีเดิมเป็นกัปปพินทุ, เรียกกันง่ายๆ ว่า พินทุ - a smudge that makes a new robe allowable; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful. v. (ทำกัปปพินทุ) to make a robe allowable by applying a disfiguring smudge (by which the owner can identify it); mark with a smudge.

ETipitaka Pali-Thai Dict : announce to, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : announce to, not found

(0.1870 sec)