Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: check , then check, checked, checker, checking, checks .

Thai-Eng Lexitron Dict : check, 44 found, display 1-44
 1. เก็บงาน : (V) ; check ; Related:examine ; Syn:ตรวจงาน ; Def:ตรวจสอบและทำเสริมให้เรียบร้อย, ดูความเรียบร้อยของงานเป็นครั้งสุดท้าย ; Samp:ก่อนลูกค้าจะมารับชุดที่สั่งตัดไว้ ช่างต้องเก็บงานเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง
 2. เช็ค : (V) ; check ; Related:inspect, examine ; Syn:ตรวจ, ตรวจสอบ ; Samp:นักวิจัยต้องเช็คข้อมูล 2 ครั้งก่อนส่งวิเคราะห์
 3. ตรวจ : (V) ; check ; Related:censor, inspect, examine ; Syn:ตรวจสอบ, ตรวจทาน ; Def:พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย ; Samp:ผู้อำนวยการตรวจบัญชีบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง
 4. ตรวจชำระ : (V) ; check ; Related:inspect ; Samp:นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจชำระสะสางบทกฎหมายทั้งหมด
 5. ตรวจสอบ : (V) ; check ; Related:verify, investigate, examine ; Syn:ตรวจ, สืบสวน, วิเคราะห์, พิจารณา, สำรวจ ; Samp:เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ได้มา
 6. รุกฆาต : (V) ; check ; Related:checkmate ; Def:เดินแต้มหมากรุกเข้าไปกระทบตาขุน และตาตัวอื่นของอีกฝ่ายหนึ่ง ; Samp:เขารุกฆาตคู่ต่อสู้โดยไม่ลังเล
 7. สอบค้น : (V) ; check ; Related:look up, find out, ascertain ; Syn:ตรวจค้น, ค้น ; Samp:คณะกรรมการฯ ได้สอบค้นเอกสารการสะกดคำภาษาถิ่นอีสานจากพจนานุกรมต่างๆ
 8. สอบทาน : (V) ; check up ; Related:check, verify, re-read, re-examine, proofread ; Syn:ตรวจทาน, ตรวจ ; Samp:ที่ประชุมได้สอบทานร่างสัญญาอย่างละเอียดแล้ว
 9. ทาน 3 : (V) ; check up ; Related:re-read ; Syn:สอบ, ตรวจ, ใคร่ครวญ, ตรวจสอบ, ตรวจทาน, ทบทวน ; Def:สอบหนังสือให้ตรงกับต้นฉบับ ; Samp:เมื่อพิมพ์งานเสร็จแล้วก็ควรทานให้เรียบร้อย ก่อนจะส่งอาจารย์
 10. สังคายนา : (V) ; check up ; Related:sort out ; Syn:สะสาง ; Def:ทำให้เรื่องที่มีปัญหาหรือสิ่งที่ค้างคาอยู่ให้หายยุ่ง ; Samp:มีคนเสนอให้สังคายนากฎต่างๆ เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารใหม่
 11. ตรวจร่างกาย : (V) ; have a check-up ; Related:have a physical examination ; Samp:แพทย์ตรวจร่างกายผู้สมัครทุกคนอย่างละเอียด
 12. สูญ : (ADJ) ; empty (check example) ; Related:blank, void, vacant ; Syn:ว่างเปล่า
 13. ดู : (AUX) ; try ; Related:check ; Syn:ลอง
 14. ตรวจทาน : (V) ; verify ; Related:check ; Def:ดูหรือพิจารณาความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง ; Samp:ฉันให้ครูฝรั่งตรวจทานให้อีกที เพราะมีหลายแห่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 15. ตรวจรับ : (V) ; examine ; Related:check ; Syn:ตรวจทาน ; Samp:ผู้จ้างตรวจรับงานก่อนที่จะจ่ายเงิน
 16. ความยับยั้งชั่งใจ : (N) ; restraint ; Related:check, curb, suppress ; Syn:การหักห้ามใจ, การข่มใจ ; Def:การคิดรอบคอบก่อนทำ ; Samp:การขาดการควบคุมอารมณ์ทำให้คนเรากระทำการตามแรงกระตุ้นของอารมณ์โดยขาดความยับยั้งชั่งใจ
 17. เช็ค : (N) ; cheque ; Related:check, draft ; Syn:ดราฟท์ ; Def:หนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน ; Samp:เช็คใบนี้ต้องนำไปเข้าบัญชีก่อนจะเบิกเงินได้ ; Unit:ใบ, ฉบับ
 18. การยับยั้งชั่งใจ : (N) ; restraint ; Related:constraint, control, check ; Syn:การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ ; Def:การคิดรอบคอบก่อนทำ ; Samp:การยับยั้งชั่งใจในเรื่องต่างๆ สามารถฝึกฝนกันได้โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง และครู
 19. การระงับ : (N) ; suppression ; Related:alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity ; Syn:การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง ; Samp:การระงับเหตุต่างๆ สำเร็จลงด้วยดีจากความร่วมมือของตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ
 20. ตรวจดู : (V) ; look into ; Related:examine, check ; Syn:ตรวจ, ตรวจสอบ, สังเกต, พิจารณา ; Samp:อาจารย์ตรวจดูผมนักเรียนชายทุกวันพุธ
 21. ตรวจตรา : (V) ; examine ; Related:inspect, check ; Syn:ดูแล, ควบคุม, วิเคราะห์, ตรวจ, ตรวจสอบ ; Def:พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน ; Samp:คณะกรรมการอาหารและยาตรวจตราอาหารกระป๋องอย่างละเอียดก่อนนำสู่ผู้บริโภค
 22. ตั๋วเงิน : (N) ; bill of exchange ; Related:order, commercial note, bill, note, commercial paper, check ; Syn:ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค ; Ant:เงินสด ; Def:หนังสือตราสารซึ่งสั่งให้จ่ายเงินหรือสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามกฎหมาย มี 3 ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ; Samp:ตั๋วเงินของเขาถูกธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่าย ; Unit:ใบ,ฉบับ
 23. ตั๋วเงิน : (N) ; bill of exchange ; Related:order, commercial note, bill, note, commercial paper, check ; Syn:ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค ; Ant:เงินสด ; Def:หนังสือตราสารซึ่งสั่งให้จ่ายเงินหรือสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามกฎหมาย มี 3 ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค ; Samp:ตั๋วเงินของเขาถูกธนาคารปฏิเสธการสั่งจ่าย ; Unit:ใบ, ฉบับ
 24. ต้านทาน : (V) ; resist ; Related:withstand, impede, counter, oppose, check, stop ; Syn:ต้าน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ยัน, ทัดทาน ; Def:ขัดขวางต่อสู้ยันเอาไว้ ; Samp:การที่คนเราออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้ร่างกายแข็งแรงสามารถต้านทานโรคภัยต่างๆ ได้ระดับหนึ่ง
 25. ปิดกั้น : (V) ; obstruct ; Related:hinder, check, block, stop, impede ; Syn:ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง ; Samp:ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
 26. ยั้งใจ : (V) ; restrain ; Related:control, curb, hold back, check ; Syn:ยับยั้งใจ, ยับยั้งชั่งใจ, ห้ามใจ ; Def:อดใจไว้หรือหยุดความต้องการไว้ก่อน ; Samp:ฉันจะลองยั้งใจไว้ไม่ให้หมดเปลืองเงินกับเสื้อผ้าเครื่องสำอางไปมากกว่านี้
 27. ระงับใจ : (V) ; restrain ; Related:curb, repress, check, suppress, hold back, control ; Syn:ข่มใจ, หักห้ามใจ ; Samp:ผมพยายามระงับใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน
 28. หักห้าม : (V) ; restrain ; Related:suppress, repress, control, check ; Syn:ยับยั้งใจ, ระงับ, อดกลั้น, หักห้ามใจ ; Samp:ในบางครั้งเราต้องรู้จักหักห้ามใจในสิ่งที่อยากได้
 29. ปลอม : (V) ; forge (a check, a signature) ; Related:counterfeit, falsify, imitate, copy ; Syn:ลอกเลียน, ปลอมแปลง ; Def:ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง ; Samp:สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท
 30. ตรวจเลือด : (V) ; have blood test ; Related:check blood ; Def:ตรวจดูว่าเลือดอยู่ในกลุ่มไหน หรือมีเชื้อโรคอยู่ในเลือดหรือไม่ หรือเพื่อทราบโรคบางอย่าง เป็นต้น ; Samp:เขาตรวจเลือดก่อนเข้าผ่าตัด
 31. ตั้งเนื้อตั้งตัว : (V) ; prepare ; Related:check oneself ; Syn:เตรียมตัว ; Samp:เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
 32. ตาโก้ง : (N) ; kind of Thai cloth ; Related:with big squares, cloth woven with large designs (/checks), bold check-pattern ; Syn:ผ้าโกง ; Def:ชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่ทอเป็นตาโตๆ เรียกว่า ผ้าตาโก้ง ; Samp:หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงการทอตาโก้งมากหมู่บ้านหนึ่ง ; Unit:ผืน, พับ, ชิ้น
 33. ตาโก้ง : (N) ; kind of Thai cloth ; Related:with big squares, cloth woven with large designs (/checks), bold check-pattern ; Syn:ผ้าโกง ; Def:ชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่ทอเป็นตาโตๆ เรียกว่า ผ้าตาโก้ง ; Samp:หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงการทอตาโก้งมากหมู่บ้านหนึ่ง ; Unit:ผืน, พับ, ชิ้น
 34. ลองเชิง : (V) ; test one's ability ; Related:test (one's adversary), check somebody's ability ; Syn:หยั่งเชิง, หยั่งท่าที ; Def:หยั่งท่าทีดูว่ามีความสามารถแค่ไหน
 35. เช็คขีดคร่อม : (N) ; crossed cheque ; Related:crossed check ; Def:เช็คที่มีเส้นขนานคู่ขีดขวางไว้ข้างด้านหน้า และจะใช้เงินตามเช็คนั้นได้แต่เฉพาะให้แก่ธนาคารเท่านั้น ; Unit:ฉบับ
 36. ตาดำ : (N) ; pupil ; Related:iris, black square pattern, black check ; Def:ส่วนสีดำของนัยน์ตา อยู่ตรงกลางดวงตา ; Samp:คนเผือกจะมีตาดำเป็นสีขาวทำให้เกิดอันตรายจากแสงแดดต่อประสาทตา
 37. ถอนเงิน : (V) ; withdraw money ; Related:draw deposits, draw money, make a withdrawal, cash a check ; Ant:ฝากเงิน ; Def:เบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารออกมา ; Samp:ฝ่ายอักษะจะถอนเงินดังกล่าวไปซื้อยุทธปัจจัยจากบรรดาประเทศเป็นกลาง
 38. การตรวจจับ : (N) ; checking ; Related:examining, verification, inspection ; Samp:ช่วงนี้ตำรวจทางหลวงมีการตรวจจับผู้ขับรถเร็วเกินกำหนด
 39. ผ้าตา : (N) ; checked cloth ; Def:ผ้านุ่งชนิดหนึ่ง ที่ทอด้วยด้ายหรือไหมมีลายเป็นตาๆ ; Samp:ผ้าตาผืนโปรดของคุณยายขาดเสียแล้ว ; Unit:ผืน
 40. เช็คเด้ง : (N) ; bounced cheque ; Related:bounced check, bad cheque ; Syn:เช็คสปริง ; Def:เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ; Samp:ตำรวจดำเนินคดีผู้ต้องหาในคดีเช็คเด้ง
 41. ผู้ตรวจสอบ : (N) ; examiner ; Related:checker ; Syn:คนตรวจสอบ ; Def:คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง ; Samp:ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี ; Unit:คน
 42. กระดานหมากรุก : (N) ; chessboard ; Related:checker board ; Samp:กระดานหมากรุกมี 64 ตา ; Unit:กระดาน
 43. แผ่นตรวจ : (N) ; test chart ; Related:checking chart
 44. โปรแกรมตรวจหาไวรัส : (N) ; virus scan program ; Related:virus checking program ; Samp:เวลาที่เราสงสัยว่ามีไวรัสอยู่ในเครื่องเราก็ต้องวิ่งโปรแกรมตรวจหาไวรัสเมื่อพบว่าแฟ้มใดถูกจู่โจม
 45. [1-44]

(0.1186 sec)