5. ตัวแปร (Variables)

 

ตัวแปรในเชลล์สคริปต์ ไม่มีชนิดข้อมูล คือเราสามารถใช้ตัวแปรแทนตัวเลขหรืออักขระใด ๆ ก็ได้
โดยในขั้นตอนกำหนดค่า ไม่ต้องใช้เครื่องหมายใด ๆ นำหน้า แต่ตอนอ้างถึง ต้องใช้เครื่องหมาย $ นำหน้าตัวแปร

5.1 ตัวอย่างสคริปต์ Hello World แบบใช้ตัวแปร

#!/bin/bash     
STR="Hello World!"
echo $STR

ให้ผลลัพธ์เหมือนตัวอย่างที่ 2.1
ข้อควรระวังคือ

 • การกำหนดค่าให้ตัวแปร อย่าเว้นวรรคระหว่างตัวแปรกับเครื่องหมาย =
 • หากลืมใส่เครื่องหมาย $ จะหมายถึงการแสดงผลข้อความว่า STR เฉย ๆ

5.2 ตัวอย่างสคริปต์สำรองข้อมูลแบบใช้ตัวแปร

#!/bin/bash     
OF=/tmp/my-backup-$(date +%Y%m%d).tgz
tar -cvzf $OF /home/USER/

ให้ผลลัพธ์คล้ายตัวอย่าง 2.2 แต่เพิ่มการใช้ตัวแปรลอยในคำสั่ง $(date +%Y%m%d) ซึ่งมีผลทำให้ชื่อไฟล์ข้อมูลสำรองมีวันที่ต่อท้ายชื่อด้วย

5.3 ตัวแปรท้องถิ่น

ตัวแปรในเชลล์สคริปต์ทุกตัว จะเป็นตัวแปรรวม (Global) คือทุก ๆ ส่วนของโปรแกรมจะเห็นเหมือนกันหมด
แต่ในกรณีที่เราต้องการให้เห็นเฉพาะในฟังก์ชั่นที่เราต้องการ เราสามารถกำหนดให้ตัวแปรเป็นตัวแปรท้องถิ่นได้ด้วยคำสั่ง local
เช่น

#!/bin/bash
HELLO=Hello 
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}

echo $HELLO
hello
echo $HELLO

สคริปต์นี้ตัวแปร HELLO ในโปรแกรมหลัก กับในฟังก์ชั่นจะเป็นตัวแปรคนละตัวกัน

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.