etc

Topic: 
 

Python มีคำสั่ง exec ที่ใช้ในการแทนค่าตัวแปรแล้วรันคำสั่งแบบพลวัต (dynamicly)
บันทึกพฤติกรรมของ exec ไว้ดังนี้

การใช้งาน
>>> var='123'
>>> a='print %s' % (var)
>>> exec a    # OR exec(a)
123
การกำหนดตัวแปร var ใหม่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการแทนค่าจากครั้งก่อน ต้องกำหนดใหม่ทั้งสองครั้ง
>>> var=456
>>> exec a
123
>>> a='print %s' % (var)
>>> exec a
456
Topic: 
 

รวบรวมเกร็ดการทดลอง นำมาเขียนไว้กันลืม

ที่เหลือ พยายามเขียนลงไว้ใน Python Book แทน เพื่อเอาไว้อ้างอิง

Subscribe to RSS - etc
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.