postgres

 

บันทึกผลของการเลือกใช้ SELECT แบบต่าง ๆ
เดเบียน Etch, Postgresql 8.1

มีตารางสองตาราง

 1. ตาราง ft_word เก็บคำศัพท์ประมาณ 20,000 เรคคอร์ด
  • wordid = ไอดีคำศัพท์
  • word = คำศัพท์
 2. ตาราง ft เก็บการกระจายศัพท์ มีประมาณ 6 แสนเรคคอร์ด
  • wordid = ไอดีคำศัพท์
  • mftid = ไอดีที่จะชี้ไปที่ตารางเก็บ
  • occur = จำนวนคำศัพท์ที่พบในตารางเก็บ
Subscribe to RSS - postgres
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.