config

 

update

  • การตั้งค่าตามเนื้อความในโพสต์นี้ จะมีผลทำให้ฟอนต์ที่ถูกระบุในการปรับตั้งครั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบ (กับ Gnome คือ System -> Preference -> Fonts) นั่นคือการแสดงผลของฟอนต์ชุดนี้จะไม่เปลี่ยนไปตามการตั้งค่า Smoothing และ Hinting ของระบบ

โพสต์นี้ได้ความรู้มาจากคุณสมเจตน์ ท่านช่วยทดสอบให้ ได้ความว่า

Subscribe to RSS - config
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.