filter

Topic: 
 

มีความจำเป็นที่จะต้องโพสต์เนื้อความยาว ๆ ในเนื้อหาของฟอรั่ม
พบว่า ถ้าข้อความยาวมากเกินไป จะไม่สามารถแสดงผลได้ คือแสดงผลออกมาเหมือนกับไม่มีเนื้อหา
ค้นไปค้นมา พบว่าเป็นกับโมดูล filter
ถ้าเราเลือกใช้ Input format แบบที่ใช้ Line break converter จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว

ทางแก้ชั่วคราวคือ
ให้สร้าง Input format ขึ้นมาใหม่ ไม่ให้ใช้ Line break converter แล้วเลือกใช้ Input format ใหม่นี้

Subscribe to RSS - filter
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.