foxpro

 

จากครั้งก่อนเรื่อง adodb: ​กับ​ดักข้อมูล ที่ได้นำเอาโมดูล DBF Reader จากเว็บของคุณ Yusdi Santoso มาทดลองใช้งาน

เมื่อได้นำมาใช้จริง สำหรับไฟล์ dbf ของ Visual Foxpro สามารถใช้ได้ผลดีพอควร แต่สำหรับ dbf เก่า ๆ ที่เป็นของ Foxpro for Dos นั้น ปรากฎว่าไม่สามารถอ่านได้

Topic: 
 

update 50-10-20
ตอนที่ทดลองนี้ cifs บนเดเบียน sid (samba-3.0.26a-1) แก้ปัญหาเรื่องแคชไม่ตรง และล๊อกเรคคอร์ดช้าได้แล้ว
โดยการแก้ไขไฟล์ smb.ini ในหมวด share ให้มีพารามิเตอร์คือ

[data]
    ...
    strict locking = yes
oplocks = yes
level2 oplocks = no
    ...

และเมานต์ด้วยพารามิเตอร์ directio เช่น
$ sudo mount -t cifs //server1/data /mnt/data -o username=USER,password=PASSWORD,iocharset=utf8,directio

จะสามารถล๊อกเรคคอร์ดได้ตรงและแก้ปัญหาแคชไฟล์ได้แล้วครับ

Subscribe to RSS - foxpro
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.