coding

Topic: 
 
ตัวอย่างโค๊ดไพธอน ในการใช้งานมอดูล sgmllib เอามาใช้ในการจัดลำดับน้ำหนักให้กับเนื้อความใน HTML
โดยจะวิเคราะห์น้ำหนักจากแท็ก
(จุดประสงค์ที่แท้จริง คือจะเอาน้ำหนักนี้มาจัดลำดับความสำคัญในการค้นหาข้อมูล) เขียนโดยเอาตัวอย่างจาก
  • ฟังก์ชั่น test ในมอดูล sgmllib เอง
    สำหรับเดเบียน ดูเนื้อไฟล์ที่ /usr/lib/python2.X/sgmllib.py
    หรือดูได้ที่ หน้าไพธอน
Subscribe to RSS - coding