Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: commandment , then command, commandment, commandments .

Thai-Eng Lexitron Dict : commandment, 40 found, display 1-40
 1. ประกาศิต : (N) ; command ; Related:order, commandment ; Syn:คำสั่งเด็ดขาด, คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ ; Samp:เขาขัดขืนประกาศิตพระผู้เป็นเจ้า
 2. ศีล : (N) ; religious precept ; Related:commandment, religious rule, moral precept, sacrament, sacred precept ; Syn:ข้อบัญญัติ, ข้อปฏิบัติ ; Def:ข้อบัญญัติที่กำหนดทางปฏิบัติกายและวาจาทางพระพุทธศาสนา ; Samp:หากผู้แทนของกองทัพไทยวางตัวเป็นผู้ที่มีศีลมีสัตย์ ย่อมทำให้ชื่อเสียงของบ้านเมืองดี และเป็นที่นับถือ ; Unit:ข้อ
 3. กฎ : (N) ; regulation ; Related:law, edict, commandment ; Syn:กฎข้อบังคับ, ข้อยกเว้น ; Def:ข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตาม เช่น กฎกระทรวง กฎหมาย ; Samp:เมื่อเราอยู่ในสังคมเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมและกฎที่เป็นข้อห้ามของสังคม ; Unit:ข้อ
 4. เทพพยากรณ์ : (N) ; oracle ; Related:divine prophesy, fortune teller, commandment, edict ; Syn:คำทำนาย, คำพยากรณ์ ; Def:คำทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าที่มนุษย์ได้รับจากพระเจ้าหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง มักมีนักบวชหรือคนทรงเป็นสื่อกลาง
 5. คำสั่ง : (N) ; command ; Related:order, word of command ; Syn:คำบัญชา ; Samp:อธิบดีกรมตำรวจมีคำสั่งให้โยกย้ายนายตำรวจทั่วประเทศ ; Unit:คำสั่ง, เรื่อง
 6. คำบัญชา : (N) ; command ; Related:order, injunction, mandate, requisition, charge ; Syn:คำสั่ง, คำประกาศิต ; Samp:เขารีบเดินไปตามคำบัญชาของเสียงนั้นโดยเร็ว
 7. บงการ : (V) ; command ; Related:order, direct, dictate ; Syn:สั่ง, ออกคำสั่ง ; Def:ระบุชี้ให้ดำเนินการตาม, ควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาด ; Samp:ตำรวจเชื่อว่าเขาเป็นคนบงการสั่งฆ่าเจ้าพ่อคนนี้
 8. บังคับการ : (V) ; command ; Related:direct, control, govern ; Syn:ควบคุม, กำกับ, สั่งงาน, สั่งการ ; Def:รับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ ; Samp:ผู้การกองพันบังคับการทหารให้ออกปฏิบัติงาน
 9. บังคับบัญชา : (V) ; command ; Related:direct, order, control, govern ; Syn:สั่ง, ควบคุม, บังคับการ ; Samp:ท่านนายพลบังคับบัญชานายทหารว่าให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัด
 10. บัญชา : (V) ; command ; Related:direct, order ; Syn:บัญชาการ, สั่งการ ; Samp:นายพลบัญชาเหล่าทหารให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ
 11. สั่งการ : (V) ; command ; Related:order, bid, charge, direct ; Syn:สั่ง, ออกคำสั่ง ; Samp:ท่านยังไม่มีอำนาจจะพูดจาหรือสั่งการอะไร
 12. สั่งงาน : (V) ; command ; Related:order, give an order to
 13. อาเทศ : (N) ; command ; Related:order ; Syn:คำสั่ง
 14. ถือพล : (V) ; command troops ; Syn:คุมกำลังพล, คุมกำลังทัพ
 15. ล่ะ : (END) ; particle used at the end of a question, command or entreaty ; Syn:เล่า ; Def:เพี้ยนเสียงมาจาก เล่า ; Samp:หญิงสาวคนไหนเมื่อตกลงปลงใจแต่งงานกับชายหนุ่มคนใดแล้วอยากจะหย่าบ้างล่ะ
 16. เสาวนีย์ : (N) ; command of a queen ; Syn:พระราชเสาวนีย์ ; Def:คำสั่งของพระราชินี ; Samp:จังหวัดสกลนครได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาดำเนินการโครงการตามพระราชดำริโครงการศิลปาชีพ
 17. ราชโยงการ : (N) ; king's command ; Related:royal decree, king's instructions, royal order, royal command ; Syn:ราชโองการ, ราชวโรงการ ; Def:คำสั่งราชการของพระราชา
 18. พระราชอัธยาศัย : (N) ; royal command ; Def:พระราชประสงค์หรือความต้องการของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับการยกเว้นจากกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆ เป็นการทั่วไป ; Samp:การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
 19. ราชโองการ : (N) ; king's command ; Related:king's order, king's decree ; Syn:ราชวโรงการ, ราชโยงการ ; Def:คำสั่งราชการของพระราชา
 20. ราโชงการ : (N) ; king's command ; Related:king's instructions, king's order ; Syn:ราชโองการ, ราชวโรงการ, ราชโยงการ
 21. ศีลแปด : (N) ; eight commandments ; Related:eight precepts ; Syn:อัฏฐศีล ; Def:ข้อบัญญัติในพระพุทธศาสนา คือ ศีลห้า และเพิ่มอีก 3 ข้อ ; Samp:ศีลมีจำแนกไว้เป็นศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 หรืออื่นๆ อีก เป็นการปฏิบัติเพื่อความสงบเรียบร้อยและปราศจากโทษ
 22. ศีลห้า : (N) ; five commandments ; Related:five precepts ; Syn:เบญจศีล ; Def:บัญญัติห้าประการทางศาสนาพุทธสำหรับคฤหัสถ์ ประกอบด้วย ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรัพย์ ห้ามล่วงประเวณี ห้ามพูดเท็จ ห้ามดื่มสุราเมรัย ; Samp:ศีลห้าจะบอกถึงหน้าที่ที่บุคคลพึงเว้น และพึงปฏิบัติ
 23. อุโบสถ : (N) ; ubosot (the eight commandments) ; Def:เรียกการรักษาศีล 8 ของคฤหัสถ์ว่า การรักษาอุโบสถ
 24. รับสั่ง : (N) ; an order (of the king or of a prince) ; Related:command ; Syn:คำสั่ง, บัญชา, คำบัญชา ; Samp:พระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้มีรับสั่งให้นายแมคคาร์ที่ดำเนินการตั้งโรงเรียนแผนที่
 25. ควบคุม : (V) ; control ; Related:command, govern ; Def:กำกับดูแลให้อยู่ในขอบเขตโดยใช้อำนาจ ; Samp:เขาสามารถควบคุมลูกน้องให้เชื่อฟังเขาได้ทุกคน
 26. ชี้นิ้ว : (V) ; order ; Related:command, issue orders, direct ; Syn:ออกคำสั่ง, บัญชา, บงการ, สั่ง ; Def:ได้แต่สั่งการให้ผู้อื่นทำ ไม่ลงมือทำเอง ; Samp:เจ้านายบางคนเอาแต่ชี้นิ้วสั่งลูกน้องให้ทำงาน
 27. บัญชาการ : (V) ; order ; Related:command, direct an undertaking ; Syn:สั่งการ, ออกคำสั่ง, บัญชา, สั่ง ; Def:สั่งการงานตามอำนาจหน้าที่ ; Samp:ผู้บัญชาการทำหน้าที่บัญชาการอยู่ที่หอบังคับการ
 28. สั่ง 1 : (V) ; order ; Related:command, give/issue orders, direct, instruct ; Syn:บัญชา, บงการ ; Def:บอกไว้เพื่อให้ทำหรือให้ปฏิบัติเป็นต้น ; Samp:การอ่านหรือเขียนข้อมูลจากเทป ไม่สามารถที่จะสั่งให้เทปเลือกอ่านเขียนส่วนใดส่วนหนึ่งบนเทปได้
 29. ออกคำสั่ง : (V) ; order ; Related:command, issue orders, direct, bid, charge ; Syn:บัญชา, บงการ, สั่ง ; Def:ระบุชี้ให้ดำเนินการตาม, ควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาด ; Samp:ระบบคอมพิวเตอร์นี้จะต้องสามารถออกคำสั่งแก้ไขสถานการณ์ได้ถ้ามีอะไรผิดปกติ
 30. ความเป็นหัวหน้า : (N) ; headship ; Related:leadership, command ; Syn:ความเป็นผู้นำ ; Ant:ความเป็นผู้ตาม ; Samp:ผู้นำควรมีความเป็นหัวหน้าสูงสามารถควบคุมลูกน้องได้
 31. บังคับ : (V) ; force ; Related:give an order, command, direct, compel ; Syn:บัญชา, สั่ง, บงการ ; Def:ใช้อำนาจสั่งให้ทำหรือให้ปฏิบัติ ; Samp:เขาเป็นคนชอบบังคับขู่เข็ญคนอื่น แม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วย
 32. เผด็จการ : (V) ; dictate ; Related:order, command ; Def:ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ; Samp:เขาเผด็จการกับลูกน้องจะตายแต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะกลัวอำนาจของเขา
 33. อาณัติ : (N) ; mandate ; Related:regulation, order, command, injunction, ordinance ; Syn:ข้อบังคับ, คำสั่ง, กฎ ; Samp:เขามีความเป็นอยู่ง่ายๆ จึงไม่ชอบอยู่ในอาณัติหรือข้อบังคับวินัยของใครได้นานๆ
 34. อำนาจ : (N) ; power ; Related:influence, control, domination, command, mastery ; Def:อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือความที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ ; Samp:ตราบใดที่เขายังอยู่ใต้อำนาจของพวกมัน เขาย่อมต้องขาดความอิสระเช่นนี้เรื่อยไป
 35. ขับพล : (V) ; march an army ; Related:move a troop, command army ; Syn:ยกทัพ, ยกพล ; Def:เคลื่อนกองทัพเข้าโจมตีข้าศึก ; Samp:แม่ทัพเร่งขับพลขึ้นฝั่งเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ตัว
 36. ถวัลย์ : (V) ; reign ; Related:govern, regulate by authority, exercise the right to command ; Syn:ทรง, ครอง ; Def:ครอง (ราชสมบัติ) ; Samp:พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325
 37. ถือศีล : (V) ; observe religious precepts/rite ; Related:observe the commandments ; Syn:รักษาศีล, ถือศีลกินเพล ; Samp:คนแก่ถือศีลที่วัดในวันพระ
 38. ถือศีลกินเจ : (V) ; observe religious precepts or rite ; Related:observe the commandments ; Syn:ถือศีลกินเพล ; Def:ถือปฏิบัติตามศีลกำหนด ; Samp:แม่จะถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเจ
 39. กระแสรับสั่ง : (N) ; order (of king) ; Related:remarks of a king, royal command, instruction (of king) ; Syn:กระแสพระราชดำรัส ; Samp:ในหลวงทรงมีกระแสรับสั่งให้ทำเรือนขึ้น
 40. ราชวโรงการ : (N) ; royal decree ; Related:king's command, king's instructions, king's order ; Syn:ราชโองการ, ราชโยงการ ; Def:คำสั่งของพระราชา
 41. [1-40]

(0.1447 sec)