Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: criticize , then criticize, criticized .

Thai-Eng Lexitron Dict : criticize, 20 found, display 1-20
 1. ติชม : (V) ; criticize ; Related:comment, review, observe ; Syn:วิจารณ์, วิพากษ์วิจารณ์, ให้ความเห็น ; Def:แสดงความคิดเห็น, ให้ข้อสังเกตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ; Samp:ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือติชมรายการต่างๆ ของทางสถานีได้
 2. ยำ 2 : (V) ; criticize ; Related:review, comment, censure ; Syn:วิพากษ์วิจารณ์ ; Samp:ความเห็นของรองหัวหน้าไปขัดกับเสียงส่วนใหญ่ในพรรคเลยถูกยำเสียเละ
 3. วิพากษ์ : (V) ; criticize ; Related:judge ; Def:พิจารณาตัดสิน ; Samp:พวกเขามักจะวิพากษ์รัฐบาลชุดนี้ ในบางเนื้อหาอย่างค่อนข้างรุนแรง
 4. วิพากษ์ : (V) ; criticize ; Related:judge ; Def:พิจารณาตัดสิน ; Samp:พวกเขามักจะวิพากษ์รัฐบาลชุดนี้ ในบางเนื้อหาอย่างค่อนข้างรุนแรง
 5. วิพากษ์วิจารณ์ : (V) ; criticize ; Related:censure, review, comment, judge ; Syn:วิจารณ์, ติชม ; Def:ให้คำตัดสินว่ามีข้อดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง ; Samp:คนส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์วิธีการสลายม็อบของตำรวจว่ากระทำรุนแรงกว่าเหตุ
 6. ถูกตราหน้า : (V) ; blame ; Related:criticize ; Syn:ถูกสบประมาท, ถูกหมายหน้า ; Samp:ลูกคนใดละเลย ไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู
 7. กล่าวโจมตี : (V) ; attack verbally ; Related:assault, strike, verbally, criticize ; Syn:จวก, สับ ; Def:กล่าวถึงความไม่ดีหรือความผิดของผู้อื่นอย่างรุนแรง ; Samp:นายประมวลออกมากล่าวโจมตีรัฐมนตรีคลังเรื่องดอกเบี้ย
 8. ครหา : (V) ; blame ; Related:censure, reprimand, condemn, criticize, reproach ; Syn:ติเตียน, ตำหนิ, ติโทษ ; Ant:ชมเชย, ชื่นชม, สรรเสริญ ; Samp:ลูกน้องต่างก็พากันครหาหัวหน้าว่าอ่อนแอเกินไปจึงแก้ปัญหาไม่ได้
 9. ค่อน : (V) ; carp ; Related:complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize ; Syn:เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี ; Ant:ชม ; Samp:หล่อนค่อนพี่สาวว่าเอาตุ๊กตามาเล่น แต่เอาเข้าจริงเธอกลับเอามาเล่นเอง
 10. ค่อนขอด : (V) ; carp ; Related:complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize ; Syn:เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี ; Samp:ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค
 11. คิดเห็น : (V) ; comment ; Related:discuss, criticize, deem, judge ; Syn:มีทรรศนะ, มีข้อคิด, วิพากษ์วิจารณ์ ; Samp:ผู้ร่วมอภิปรายต่างก็คิดเห็นต่างกันไปในหัวข้อที่ว่า คนชราน่าเห็นใจกว่าเด็ก
 12. แค่นแคะ : (V) ; pick on ; Related:blame, criticize, find fault, censure ; Syn:ค่อนแคะ, วิจารณ์, เหน็บ, เหน็บแนม ; Ant:ชมเชย, ยกย่อง ; Def:เฟ้นหาความชั่วขึ้นมากล่าว ; Samp:พวกหนังสือพิมพ์พยายามแค่นแคะนักการเมืองอยู่ตลอดเวลา
 13. แคะไค้ : (V) ; nag ; Related:scold, find fault, criticize ; Syn:ค่อนแคะ, เหน็บ, เหน็บแนม, หาเรื่อง, ถากถาง ; Def:ซอกแซกหาเรื่องขึ้นมาว่า ; Samp:เธอเฝ้าแคะไค้เขาได้ทุกเมื่อเชื่อวัน
 14. ติ : (V) ; condemn ; Related:blame, censure, reproach, reprimand, rebuke, criticize, find fault with, protest, scold, express disapproval, warn, caution, comment ; Syn:ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว ; Ant:ชมเชย, ยกย่อง ; Def:ชี้ข้อบกพร่อง, ยกโทษขึ้นพูด ; Samp:ผู้จัดการติพนักงานที่มาสายในวันนี้
 15. ติติง : (V) ; reproach ; Related:censure, reprove, blame, reprimand, criticize, blame ; Syn:ทักท้วง ; Ant:สนับสนุน, เห็นด้วย ; Def:ทักท้วงหรือชี้เพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดหรือทำผิด ; Samp:ทำไมไม่ติติงไปที่นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลบ้างล่ะ
 16. ท้วง : (V) ; object ; Related:protest against, oppose, argue against, criticize, remonstrate, expostulate ; Syn:ท้วงติง, ทัดทาน, คัดค้าน, แย้ง, ติง ; Ant:สนับสนุน, เห็นด้วย ; Def:พูดเป็นทำนองไม่เห็นด้วย ; Samp:พ่อท้วงลูกเรื่องการออกไปเที่ยวนอกบ้าน
 17. ท้วงติง : (V) ; warn against ; Related:protest against, object to, argue against, criticize, remonstrate, expostulate ; Syn:ท้วง, คัดค้าน, ทักท้วง, ค้าน ; Ant:สนับสนุน ; Samp:เขานั่งเฉยโดยไม่ท้วงติง
 18. ทับถม : (V) ; defame ; Related:incriminate, criticize, defame, slander ; Syn:ซ้ำเติม ; Def:กล่าวซ้ำเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น ; Samp:สมศรีทับถมเพื่อนเมื่อรู้ว่าเขาทำความผิด
 19. ประณาม : (V) ; condemn ; Related:blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize ; Syn:กล่าวร้าย, พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า ; Ant:ชมเชย ; Def:กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย ; Samp:ลูกคนใดละเลยไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะได้รับการประณามหรือถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู
 20. เล่นงาน : (V) ; attack ; Related:assault, get even with, reprimand, scold, blame, reproach, criticize, tackle ; Def:ว่าหรือทำร้าย โดยอีกฝ่ายหนึ่งมักไม่อาจตอบโต้ ; Samp:ฝ่ายโน้นเล่นงานเราเข้าแล้ว

(0.0789 sec)