Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: take care, take, care, Take .

Thai-Eng Lexitron Dict : take care, 416 found, display 1-50
 1. คุม : (V) ; take care ; Related:watch over, oversee, take charge of, control, guard, protect, supervise ; Syn:ดูแล, ควบคุม ; Ant:ปล่อยปละ, ละเลย ; Def:คอยกำกับดูแล ; Samp:ผู้ปกครองต้องสอดส่องดูว่ารถโรงเรียนมีครูคอยคุมเด็กหรือไม่
 2. รักษาตัว : (V) ; take care of oneself ; Related:care for oneself ; Syn:ระวังตัว, ดูแลตัว ; Samp:กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด
 3. ผดุงรักษา : (V) ; maintain ; Related:support, look after, take care ; Syn:รักษา, บำรุงรักษา ; Def:รักษาให้คงสภาพ, รักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลาย ; Samp:คนไทยทุกคนมีหน้าที่ผดุงรักษาสมบัติของชาติไว้
 4. ระมัดระวัง : (V) ; be careful ; Related:be cautious, take precaution, take care ; Syn:รอบคอบ, ระแวดระวัง ; Ant:เลินเล่อ, ประมาท ; Samp:เมื่อจะใช้สารเคมีฆ่าแมลงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีฆ่าแมลง
 5. อารักขา : (V) ; protect ; Related:guard, take care ; Syn:ป้องกัน, คุ้มครอง, ดูแล ; Samp:กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นหน่วยงานที่อารักขาพระเจ้าแผ่นดินที่ใกล้ชิดมากที่สุด
 6. ครองตัว : (V) ; take care of oneself ; Related:conduct oneself ; Samp:ถึงแม้สามีของฉันจะตายไปแล้ว แต่ฉันยังครองตัวของฉันเองได้มาจนทุกวันนี้
 7. ช่วยดูแล : (V) ; take care of ; Related:look after ; Syn:ดูแล, เอาใจใส่ ; Samp:เธอช่วยดูแลน้องๆ ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ไปต่างจังหวัด
 8. ดูแลเอาใจใส่ : (V) ; take care of ; Related:look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster ; Syn:เอาใจใส่ดูแล ; Samp:ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
 9. ฟูมเลี้ยง : (V) ; take care of ; Related:bring up, raise ; Syn:ฟูมฟัก, กล่อมเกลี้ยง ; Def:ดูแลรักษาเลี้ยงให้อิ่มเป็นสุข ; Samp:น้าสาวฟูมเลี้ยงเขาและน้องชายเหมือนลูกแท้ๆ ของตัวเอง
 10. ระแวดระวัง : (V) ; take care of ; Related:be on guard, be on the watch, watch over ; Syn:ระมัดระวัง, ระวังระไว ; Def:คอยดูแลให้รอบคอบ ; Samp:เขาสามารถบริหารงานทุจริตทั้งหลายของบริษัทได้ตามสบาย โดยไม่ต้องระแวดระวังอันตรายใดๆ
 11. รักษ์ : (V) ; take care of ; Related:keep, watch over, tend, look after ; Syn:รักษา, ดูแล
 12. อนุบาล : (V) ; take care of ; Related:rear, nourish, look after, tend ; Syn:เลี้ยง, ระวัง, รักษา ; Samp:คอกอนุบาลลูกเป็ดควรยกพื้นสูงจากพื้นพอประมาณ
 13. อภิบาล : (V) ; take care of ; Related:guard, protect, look after ; Syn:บำรุงรักษา, ปกครอง ; Samp:ข้าพเจ้าได้ท่านเจ้าคุณที่บ้าน คอยอภิบาลดูแลรักษาไม่ให้ตกไปในทางเสื่อมเสีย
 14. อภิบาล : (V) ; take care of ; Related:guard, protect, look after ; Syn:บำรุงรักษา, ปกครอง ; Samp:ข้าพเจ้าได้ท่านเจ้าคุณที่บ้าน คอยอภิบาลดูแลรักษาไม่ให้ตกไปในทางเสื่อมเสีย
 15. อุ้มชู : (V) ; take care of ; Related:cherish, support ; Syn:เลี้ยงดู, ค้ำจุน, สนับสนุน, ช่วยเหลือ ; Samp:ท่านสนับสนุนอุ้มชูลูกศิษย์ราวกับเป็นลูกของท่าน
 16. ปรนนิบัติ : (V) ; look after ; Related:take care, minister, serve, wait on, tend ; Syn:เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้ ; Samp:คนพื้นเมืองทั่วไปที่จะเน้นการให้ผู้หญิงทำหน้าที่แม่บ้านแม่เรือนปรนนิบัติสามีดูแลลูกเป็นสำคัญ
 17. ฟักฟูม : (V) ; bring up ; Related:take care, raise ; Syn:ฟูมฟัก ; Def:เลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม, ประคับประคองเลี้ยงดู ; Samp:เธอจึงรู้สึกเบาใจลงบ้างที่ยังมีคนคอยฟักฟูมลูกแทนยามเมื่อออกไปทำงาน
 18. ฟูมฟัก : (V) ; bring up ; Related:nurture, take care, raise ; Syn:ฟักฟูม, กล่อมเกลี้ยง ; Def:เลี้ยงดูอย่างทะนุถนอม, ประคับประคอง ; Samp:หล่อนฟูมฟักลูกสาวคนเล็กอย่างกับไข่ในหิน ไม่ให้ชายใดข้องเกี่ยวเลย
 19. เทศกิจ : (N) ; municipal official (whose duty is to take care of cleanness) ; Def:เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลความสะอาดเรียบร้อย ; Samp:หลายคนอยากทราบว่าเทศกิจมีหลักในการตัดสินใจในการจับกุมพ่อค้าแม่ค้าอย่างไร
 20. การเฝ้าดู : (N) ; care ; Related:attention, mindfulness, taking care of, responsibility, solicitude ; Syn:การดูแล, การเอาใจใส่
 21. ความดูแล : (N) ; care ; Related:control, solicitude ; Syn:ความควบคุม, การปกครอง, การควบคุมดูแล ; Samp:ผู้ผลิตต่างๆ รวมตัวกันเป็นทรัสและอยู่ภายใต้ความดูแลของทรัสตี
 22. แคร์ : (V) ; care ; Related:be concerned, be interested, be worried ; Syn:สนใจ, เอาใจใส่, ห่วงใย, ใส่ใจ ; Ant:ละเลย, ปล่อยปละละเลย ; Samp:คนมีความสุขมักไม่แคร์ความทุกข์ของคนอื่น
 23. โดยสาร : (V) ; take ; Related:ride, get on, go/travel by ; Syn:ขึ้นรถ ; Def:เดินทางโดยยานพาหนะ ; Samp:เขาโดยสารรถบรรทุกมาจนถึงกรุงเทพฯ
 24. ทำนุบำรุง : (V) ; care ; Related:keep up, maintain, preserve ; Syn:ธำรงรักษา, บำรุงรักษา, ธำรง, คงไว้, บำรุง, อุดหนุน ; Ant:ละเลย, ทำลาย, ไม่เอาใจใส่ ; Def:เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู ; Samp:พระองค์ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคงทุกด้าน
 25. นำ : (V) ; take ; Related:pick ; Syn:เอา, หยิบยก, ยกมา ; Samp:เราต้องนำคำนี้ไปวางไว้หน้าประโยคเพื่อต้องการเน้นความ
 26. เป็นเวลา : (ADV) ; take ; Related:last, for, since ; Def:ระยะความยาวนานที่ใช้ ; Samp:เลขานุการของท่านประธานเคยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 3 ปี
 27. อนาทร : (V) ; care ; Related:be concerned, worry ; Def:เป็นทุกข์เป็นร้อน, ร้อนอกร้อนใจ, เป็นกังวล ; Samp:เขาไม่อนาทรร้อนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
 28. อาทร : (N) ; care ; Related:concern, regard, thoughtfulness, consideration, respect ; Syn:ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, ความเป็นห่วงเป็นใย ; Ant:ความเห็นแก่ตัว ; Samp:พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร เอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่อง
 29. อาทร : (V) ; care ; Related:be concerned, help, aid ; Syn:พะวง, นำพา, เอาใจใส่, เป็นห่วงเป็นใย, เอื้อเฟื้อ, เอื้ออาทร ; Ant:เห็นแก่ตัว ; Samp:เราพากันเที่ยวเปะปะขึ้นไปทางภาคเหนือกันอย่างสบายๆ ไม่อาทรกับทั้งเวลาจุดหมายปลายทาง
 30. อินังขังขอบ : (V) ; care ; Related:pay attention to, be concerned with ; Syn:อินัง, เอาใจใส่, ดูแล, เหลียวแล, สนใจ ; Samp:เพราะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนออกจากบ้านแต่เช้าเหมือนคนอื่น ดังนั้นเขาจึงไม่อินังขังขอบเท่าไหร่นักในเรื่องตื่นนอน
 31. แอ้ม : (V) ; take ; Related:get ; Def:ได้สมประสงค์
 32. ถือเป็นอารมณ์ : (V) ; take offence ; Related:worry, mind, care about, take to heart ; Def:เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย ; Samp:คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย
 33. ฝากไข้ : (V) ; entrust oneself to the care of somebody ; Related:let the other take care during sickness ; Def:มอบหมายให้รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้ ; Samp:ผู้ชายคนนี้แหละเป็นคนที่ฉันอยากจะฝากผีฝากไข้
 34. ฝากผีฝากไข้ : (V) ; entrust oneself to the care of someone ; Related:ask to take care of one during sickness, rely on someone in old age ; Def:ยึดถือเป็นที่พึ่งจนวันตาย ; Samp:แม่หวังฝากผีฝากไข้ลูกสาวไว้กับเขา เพราะพ่อก็เสียชีวิตไปแล้ว
 35. ถือสา : (V) ; mind ; Related:care about, take something to heart, take offence ; Syn:เอาเรื่องเอาราว, เอาเรื่อง ; Def:ยึดเอาเป็นเรื่องเป็นราว, ถือเอาเป็นโทษ ; Samp:ในชนบท เวลาของเขาไม่ตายตัวยืดหยุ่นได้มาก ไม่ค่อยถือสาเรื่องผิดเวลา
 36. ประคบประหงม : (V) ; nurse ; Related:care for, coddle, raise with care, take good care of, tend with utmost care and tenderness ; Syn:ฟูมฟักรักษา, ทะนุถนอม, ถนอมกล่อมเกลี้ยง ; Ant:ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง ; Samp:เด็กคลอดก่อนกำหนดทำให้ต้องประคบประหงมกันเป็นพิเศษ
 37. เฝ้าดูแล : (V) ; look after ; Related:take care of, watch over, keep an eye on ; Syn:เอาใจใส่, ใส่ใจ ; Def:เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ; Samp:เธอเฝ้าดูแลอาการป่วยของคุณยายอย่างใกล้ชิด
 38. ตัวใครตัวมัน : (ADJ) ; each makes one's getaway ; Related:each shows a clean pair of heels, take care only oneself not anyone else ; Def:ต่างคนต่างเอาตัวรอดแต่ลำพังไม่สนใจกัน ; Samp:สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมตัวใครตัวมัน ความสนใจที่จะรับรู้เรื่องราวสาธารณะลดน้อยลง
 39. บ่มผิว : (V) ; nurture one's skin ; Related:take good care of one's skin ; Def:ทำให้ผิวงามด้วยการอยู่ในที่ซึ่งไม่ถูกแดดถูกลมจนเกินไป ; Samp:ใครจะประกวดนางงามต้องบ่มผิวให้งามเนียนก่อน
 40. ปกเกล้า : (V) ; protect ; Related:tend, take care of, cover the head ; Syn:ปกเกศ, คุ้มครอง ; Samp:พระบารมีปกเกล้าปวงประชาให้อยู่เย็นเป็นสุข
 41. ปกปักรักษา : (V) ; protect ; Related:defend, safeguard, shelter, take care of, shield, preserve, maintain ; Syn:ดูแลรักษา, คุ้มครอง, ปกป้อง, คุ้มกัน, ดูแล ; Ant:ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง ; Def:ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย ; Samp:เอาเครื่องรางนี้ไปมันจะปกปักรักษาเจ้าให้พ้นอันตราย
 42. ปรนปรือ : (V) ; nourish ; Related:feed, take care of, foster, cherish, nurse, nurture ; Syn:บำรุง, เลี้ยงดู, บำเรอ, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ ; Ant:ทิ้งขว้าง, ละเลย, ทอดทิ้ง ; Def:บำรุงเลี้ยงดูให้สมบูรณ์ยิ่งขี้น ; Samp:เธอปรนปรือความปรารถนาของเขาเมื่อเขาป่วยไข้
 43. เฝ้าไข้ : (V) ; keep vigil over a sick ; Related:nurse, look after, take care of ; Def:คอยดูแลผู้ป่วย ; Samp:บริษัท แคร์เซ็นเตอร บริการเฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุโดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม
 44. เฝ้าบ้าน : (V) ; watch over the house ; Related:take care of the house ; Def:อยู่ดูแลเอาใจใส่ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่บ้าน ; Samp:เด็กหญิงอยู่เฝ้าบ้าน คอยไล่ไก่ไม่ให้เข้าบ้าน
 45. เลี้ยงดู : (V) ; support ; Related:look after, take care of, sustain ; Def:รับว่าเป็นเมียและให้ที่อยู่กิน ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ; Samp:เมื่อเขาได้หล่อนเป็นเมียแล้วเขาก็ไม่เลี้ยงดู
 46. เลี้ยงดู : (V) ; look after somebody/something ; Related:provide for, bring up, rear, raise, take care of ; Syn:เลี้ยง ; Def:ดูแล, เอาใจใส่, บำรุง, ปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น ; Samp:แม่เกือบทุกคนเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง และมีความพอใจให้ลูกดูดนม
 47. อนุรักษ์ : (V) ; conserve ; Related:preserve, protect, take care of, guard ; Syn:รักษา, สงวน ; Ant:ทำลาย ; Def:รักษาให้คงเดิม ; Samp:ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง
 48. อุปถัมภ์ค้ำชู : (V) ; support ; Related:help, take care of, look after, sustain ; Syn:ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู ; Samp:เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้
 49. [1-50] | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-416

(0.1777 sec)