แปลงรหัส Id3 จาก cp874 เป็น utf8

 

จาก ThaiLinuxCafe: แก้ไข ID3Tags ใน mp3 ให้ใช้กับ Amarok 1.4 และ Noatun

ใช้แปลงไฟล์ mp3 จากการเข้ารหัสแบบ cp874 มาเป็นยูนิโค๊ด utf8
ตัวโปรแกรมจะแปลงชื่อไฟล์และ ID3 Tags ในไฟล์
ถ้าจะนำไปใช้ โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง
เพราะไม่ได้เขียนฟังก์ชั่นการเตือนไว้ด้วยครับ

ตั้งชื่อไฟล์ว่า d.tags2utf8
$ sudo touch /usr/local/bin/d.tags2utf8
$ sudo chmod 755 /usr/local/bin/d.tags2utf8
$ sudo vi /usr/local/bin/d.tags2utf8

#!/usr/bin/env python
"""
Convert ID3 Tags from CP874 to UTF8 and auto rename file
recursive into subdirectory.

Coding from Khun pong_th's article at:
http://www.thailinuxhosting.com/yabbse/index.php?board=6;action=display;threadid=9429
"""
# 49-11-18 ADD ID3V1 CONVERSION

import os

# GLOBAL VARIABLE
skel=".mp3"
decodec="cp874"
encodec="utf8"


def d_passcheck_invalid_char(string):
  if string=="":
    return False
  i=0
  for ch in ['\x00','\xff']:
    i=i+1
    if ch in string:
      print "%d CH IN STRING %s" % (i,string)
      return False
    #
  #
  return True


def d_convert(string):
  string=string.split('\00')[0]   # TRIM '\x00' CHARACTER
  if d_passcheck_invalid_char(string):
    return string.decode(decodec).encode(encodec)
  else:
    return string
  #


def d_rename2utf8(dir,strname):
  """Convert coding from TIS-620 to UTF-8."""

  for i in strname:
    if i>'\x7f':
      # CHECK FOR UTF STRING
      if i=='\xe0':
        return strname
      newstr=d_convert(strname)
      print "rename file: %s -> %s" % (strname,newstr)
      os.rename(dir+os.sep+strname, dir+os.sep+newstr)
      return newstr
    #
  #
  return strname


def d_getID3V1data(fstream):
  """Get old tags format
  From: http://www.faqs.org/docs/diveintopython/fileinfo_files.html"""

  # ID3V1 format (from:http://www.id3.org/id3v2-00.txt)
  # Field   Length  Offsets
  # Tag    3      0-2
  # Songname  30     3-32
  # Artist   30     33-62
  # Album   30     63-92
  # Year    4     93-96
  # Comment  30     97-126
  # Genre   1      127

  fstream.seek(-128,2)
  tags=fstream.read(128)
  fstream.seek(0)
  return [tags[3:32],tags[33:62],tags[63:92],tags[93:96],tags[97:126],tags[127]]

  
def d_write_eachtags(fstream,tagstitle,tagsdata):
  fstream.write(tagstitle+'\x00\x00\x00')
  fstream.write(chr(len(tagsdata)+1)+'\x00\x00\x03')
  fstream.write(tagsdata)
  return


def d_change_tags2utf8(filename):
  """Change ID3 Tags content from cp874 to utf8"""

  fstream=open(filename,"r+b")
  ispass=False
  if fstream.read(3)=="ID3":
    # READ ID3 TAGS DATA
    fstream.read(6)
    nbyte=ord(fstream.read(1))
    ltags=[]
    ctagsname=fstream.read(4)
    while ctagsname in ["TIT2","TPE1","TALB"]:
      fstream.read(3)
      ntagsbyte=ord(fstream.read(1))
      fstream.read(3)
      ctagscontent=fstream.read(ntagsbyte-1)
      ltags.append([ctagsname,ntagsbyte,ctagscontent])
      ctagsname=fstream.read(4)
    #
    # CONVERT TO utf8
    nnewbyte=0
    for eachtags in ltags:
      if not '\xe0' in eachtags[2]:
        eachtags[2]=d_convert(eachtags[2])
        if not ispass:
          ispass=True
        #
      else:
        print "File %s already in utf8 format." % (filename)
        fstream.close()
        return False
      #
      eachtags[1]=len(eachtags[2])
      nnewbyte=nnewbyte+4+3+3+eachtags[1]+1 
    #
    # WRITE BACK CONVERTED DATA
    fstream.seek(9)
    fstream.write(chr(nnewbyte))
    for eachtags in ltags:
      d_write_eachtags(fstream,eachtags[0],eachtags[2])
    #
    if nnewbyte<nbyte:
      for i in range(nbyte-nnewbyte): 
        fstream.write('\x00')
      #
    #
    if ispass:
     print "Id3 Tags: file %s converted" % (filename)
    #
  else:
    # CHECK FOR ID3V1
    fstream.seek(0)
    wholefile=fstream.read(-1)
    if 'TAG' in wholefile:
      ltags=d_getID3V1data(fstream)
      nnewbyte=0
      for i in range(len(ltags)):
        ltags[i]=d_convert(ltags[i])
        if d_passcheck_invalid_char(ltags[i]):
          nnewbyte=nnewbyte+len(ltags[i])+4+3
        #
      #
      fstream.close()
      fstream=open(filename,"w")
      fstream.write('ID3'+'\x04\x00\x00\x00\x00\x08')
      fstream.write(chr(nnewbyte))
      # Songname  30     3-32 :TIT2
      # Artist   30     33-62 :TPE1
      # Album   30     63-92 :TALB
      # Year    4     93-96 :TDOR
      # Comment  30     97-126 :COMM
      # Genre   1      127  :----
      print ltags[0]
      if d_passcheck_invalid_char(ltags[0]):
        d_write_eachtags(fstream,'TIT2',ltags[0])
      if d_passcheck_invalid_char(ltags[1]):
        d_write_eachtags(fstream,'TPE1',ltags[1])
      if d_passcheck_invalid_char(ltags[2]):
        d_write_eachtags(fstream,'TALB',ltags[2])
      if d_passcheck_invalid_char(ltags[3]):
        d_write_eachtags(fstream,'TDOR',ltags[3])
      if d_passcheck_invalid_char(ltags[4]):
        d_write_eachtags(fstream,'COMM',ltags[4])
      # DISCARD Genre TAGS
      for i in range(1016):
        fstream.write('\x00')
      #
      fstream.write(wholefile)
    else:
      print "ID3 Tags not found in %s" % (filename)
    #  
  #
  fstream.close()
  

def process_dir(dir):
  """Process all files in the folder"""

  for f in os.listdir(dir):
    file = dir + os.sep + f
    if os.path.isdir(file):
      print "Enter directory %s" % (file)
      process_dir(file)
      print "---exit directory %s" % (file)
    #
    if f[-4:]==skel:
      # DO CONVERT FILENAME
      file=d_rename2utf8(dir,file)
      # DO CHANGE ID3 TAGS
      d_change_tags2utf8(file) 
    #
  #
  return

def main():
  """main routine"""

  process_dir('.')
  return

if __name__=='__main__':
  main()
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.