Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: conserve , then conservancy, conservation, conservative, conserve, deserve, reserve, preserve, serve, conserved .

Thai-Eng Lexitron Dict : conserve, 92 found, display 1-50
 1. สงวนพันธุ์ : (V) ; conserve ; Related:preserve, reserve, save, sustain ; Def:ถนอมรักษาพันธุ์ไว้
 2. อนุรักษ์ : (V) ; conserve ; Related:preserve, protect, take care of, guard ; Syn:รักษา, สงวน ; Ant:ทำลาย ; Def:รักษาให้คงเดิม ; Samp:ประเทศไทยกับลาวทำความตกลงร่วมกันในการแสวงประโยชน์และอนุรักษ์ปลาบึกในลำน้ำโขง
 3. ธำรง : (V) ; maintain ; Related:keep, preserve, hold, conserve, repair, renew, reserve, save ; Syn:รักษา, ดำรง, ทรง ; Samp:คนไทยต้องธำรงความเป็นไทยเอาไว้ให้สืบต่อไปชั่วลูกหลาน
 4. ถนอม : (V) ; preserve ; Related:conserve, save, husband ; Syn:เก็บ, รักษา ; Def:ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว ; Samp:อย่างหนึ่งที่พ่อไม่ชอบคืออ่านค้างแล้วพับหน้าหนังสือค้างไว้ พ่อถนอมหนังสือนักต้องหาที่คั่นหนังสือมาใช้
 5. สงวน : (V) ; preserve ; Related:conserve, save, husband, keep ; Syn:ถนอม, รักษา, เก็บ ; Def:ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้ ; Samp:ทหารต้องยอมวางอาวุธเพื่อเปิดทางผ่านให้แก่กองทัพญี่ปุ่น เพื่อสงวนชีวิตคนไทยไว้
 6. ออม : (V) ; save ; Related:conserve, reserve, husband ; Syn:ถนอม, สงวน, เก็บ ; Samp:เธออยากจะหลับตาพักสักงีบ เพื่อออมแรงไว้ตรวจงานของลูกศิษย์
 7. เก็บ 1 : (V) ; preserve ; Related:store, keep, conserve, maintain ; Syn:รักษา ; Def:รักษาไว้ ; Samp:กระติกน้ำร้อนชนิดนี้สามารถเก็บความร้อนได้นานถึง 24 ชั่วโมง
 8. เก็บรักษา : (V) ; keep ; Related:preserve, conserve, maintain ; Syn:รักษา ; Ant:ทิ้งขว้าง ; Samp:กรมศิลปากรได้สอบค้นต้นฉบับลานทองพบว่าต้นฉบับดังกล่าวเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 9. ออมอด : (V) ; save ; Related:conserve, economize ; Syn:อดออม, ประหยัด, ถนอม ; Samp:เราต้องพยายามออมอด เพื่ออนาคตข้างหน้า
 10. ดำรง : (V) ; maintain ; Related:uphold, sustain, support, remain, conserve, exist, remain, continue ; Syn:คง, ดำรงอยู่, คงอยู่, อยู่ยง, คงทน, คงไว้, ทรงไว้ ; Samp:ประเพณีไทยจะดำรงต่อไปถ้าคนไทยช่วยกันส่งเสริมและรักษาไว้
 11. ทุ่นเงิน : (V) ; economize ; Related:save money, conserve ; Syn:ประหยัดเงิน
 12. อดออม : (V) ; save ; Related:economize, conserve ; Syn:ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, เขียม ; Ant:ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย ; Def:ใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย ; Samp:เราต้องอดออมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามจำเป็น
 13. ตระหนี่ตัว : (V) ; reserve ; Related:keep back, forbear, retain, preserve one's purity ; Syn:หวงตัว ; Def:ไม่อยากให้ใครถูกเนื้อต้องตัวหรือไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว ; Samp:หนูน้อยตระหนี่ตัวไม่ยอมให้ใครอุ้ม
 14. เขตสงวน : (N) ; preserve ; Related:nature reserve, game reserve ; Samp:ผลจากการบุกรุกทำลายป่าในระบบนิเวศคือเราต้องสูญเสียพืชพันธุ์คุ้มครองชนิดต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายตามเขตสงวน ; Unit:แห่ง, เขต
 15. กันที่ : (V) ; reserve ; Related:store, keep ; Syn:สงวนที่, จองที่ ; Samp:คนไปงานเลี้ยงคืนนี้กันเยอะมาก แต่ไม่ต้องห่วงผมบอกบอกเพื่อนให้กันที่นั่งไว้แล้วครับ
 16. การรับใช้ : (N) ; serve ; Related:service ; Syn:การบริการ, การปรนนิบัติ ; Samp:การรับใช้เบื้องพระยุคลบาทถือเป็นความภูมิใจของครอบครัว
 17. การอนุรักษ์ : (N) ; conservation ; Ant:การทำลาย ; Def:การเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในอนาคต หรือเพื่อใช้ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ; Samp:ในหลวงทรงแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
 18. เข้าประจำการ : (V) ; serve ; Related:be on active service, be on active duty, be active, be on service, enlist in the army ; Syn:ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติราชการ ; Def:เข้าปฏิบัติหน้าที่ ; Samp:ทหารอเมริกันนับหมื่นนับแสนคนทยอยเดินทางไปเข้าประจำการที่ชายแดนซาอุดิอาระเบีย
 19. เข้าประจำตำแหน่ง : (V) ; serve ; Related:take the position/post ; Syn:เข้ารับตำแหน่ง ; Samp:คุณพ่อเข้าประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการแทนผู้ว่าราชการที่เสียชีวิตไป
 20. จอง : (V) ; reserve ; Related:book, hold ; Syn:สำรอง ; Ant:ยกเลิก ; Def:มั่นหมายไว้, ขอกำหนดไว้ ; Samp:เขาทำสถิติในการเรียนวิชากฎหมายจนหัวหน้าอัยการจองตัวไว้เป็นผู้ช่วย
 21. จองที่ : (V) ; reserve ; Related:book, make a reservation, engage ; Syn:จองที่นั่ง
 22. ทะนุบำรุง : (V) ; preserve ; Related:maintain ; Syn:บำรุง, อุปถัมภ์ ; Def:ซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, ธำรงรักษาไว้ ; Samp:ชาวพุทธมีหน้าที่ที่จะต้องทะนุบำรุงพุทธศาสนา
 23. นักอนุรักษ์นิยม : (N) ; conservative ; Related:reactionary ; Def:ผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องการอนุรักษ์ ; Unit:คน
 24. เผื่อขาดเผื่อเหลือ : (V) ; reserve ; Related:spare ; Syn:เผื่อเหลือ, เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อเหลือเผื่อขาด, เผื่อ ; Ant:พอดี ; Def:ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ ; Samp:เขาเตรียมเงินทุนไว้เผื่อขาดเผื่อเหลือ จะได้มีเงินสำรอง
 25. เผื่อเหลือเผื่อขาด : (V) ; reserve ; Related:spare ; Syn:เผื่อขาดเผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อเหลือ, เผื่อขาด ; Ant:พอดี ; Def:ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ ; Samp:เราควรเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาทเผื่อเหลือเผื่อขาดให้อีกสัก 10,000 บาทเป็น 40,000 บาท
 26. รักษา : (V) ; preserve ; Related:keep, protect ; Syn:ปกป้อง, พิทักษ์ ; Def:รักษาไว้ให้คงอยู่มิให้สูญเสีย ; Samp:ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติไว้
 27. รับใช้ 2 : (V) ; serve ; Related:give service to, be in service of, offer one's service ; Def:ให้บริการ ; Samp:เขาตั้งปณิธานเอาไว้ว่า จะไปทำงานเป็นหมอรับใช้ประชาชนในชนบท
 28. สงวน : (V) ; reserve ; Related:keep back, store up, set apart for ; Syn:รักษา
 29. สงวนที่ : (V) ; reserve ; Related:store, keep, set aside, save, retain, put by, hold ; Syn:จองที่ ; Samp:ในหลักการควรจะสงวนที่ดังกล่าวไว้
 30. สมน้ำสมเนื้อ : (V) ; deserve ; Related:merit, be a match for, be equal to ; Def:อย่างพอเหมาะพอดีกัน ; Samp:รางวัลที่เขาให้มาก็พอสมน้ำสมเนื้อกับความเหนื่อยที่ได้ลงทุนไป
 31. สมน้ำสมเนื้อ : (V) ; deserve ; Related:merit, be a match for, be equal to ; Def:อย่างพอเหมาะพอดีกัน ; Samp:รางวัลที่เขาให้มาก็พอสมน้ำสมเนื้อกับความเหนื่อยที่ได้ลงทุนไป
 32. สำรอง : (V) ; reserve ; Related:keep back, store up ; Syn:เตรียมไว้, เผื่อไว้
 33. สำรอง : (V) ; reserve ; Related:set aside, save for a special purpose ; Def:มีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด ; Samp:ภายหลังจากการทำงานแล้วทุกครั้ง ควรสำรองโปรแกรมไว้
 34. หงิม : (V) ; reserve ; Related:retain ; Syn:เงียบ, สงบเสงี่ยม, เสงี่ยมหงิม ; Def:ไม่ช่างพูด ; Samp:เธอไม่ชอบเขา เพราะเขาหงิมจนเกินไป
 35. หัวเก่า : (ADJ) ; conservative ; Related:old-fashioned ; Syn:หัวโบราณ, คร่ำครึ, ล้าสมัย ; Ant:หัวสมัยใหม่, ทันสมัย ; Def:ที่นิยมตามแบบเก่า ; Samp:ประธานาธิบดีกอร์บาชอฟถูกต่อต้านจากผู้นำพรรคหัวเก่า ที่มองว่า เขาเป็นผู้ทำลายพรรคคอมมิวนิสต์ และทำลายสังคมนิยมในประเทศ
 36. หัวโบราณ : (ADJ) ; conservative ; Related:old-fashioned ; Syn:หัวเก่า ; Def:ที่คิดแบบคนสมัยก่อน, ที่นิยมตามแบบเก่าแก่ ; Samp:เพราะพ่อแม่เขาเป็นคนหัวโบราณ จึงไม่ยอมให้เขาไว้ผมทรงแปลกๆ
 37. อนุรักษนิยม : (ADJ) ; conservative ; Def:ี่ที่มีแนวโน้มไปในทางต้านทานการเปลี่ยนแปลง โดยยึดถือสนับสนุนระเบียบที่ตั้งมั่นอยู่แล้ว ; Samp:น้องเป็นพวกอนุรักษนิยมจึงมักจะขัดแย้งกับพี่เสมอ
 38. เดินโต๊ะ : (V) ; serve at the table ; Related:serve, wait on a table ; Def:ยกอาหารและเครื่องดื่มมาให้ผู้นั่งโต๊ะกิน
 39. กำลังสำรอง : (N) ; reserve power ; Related:reserve force, reserve troops, reinforcement ; Syn:กำลังหนุน, กำลังเสริม ; Def:กำลังสนับสนุน ; Samp:การรบครั้งนี้เราต้องมีกำลังสำรองไว้
 40. เงินสำรอง : (N) ; reserve money ; Related:reserve funds ; Syn:เงินทุนสำรอง ; Samp:ธนาคารพาณิชย์ต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินสำรองเพื่อใช้ในการเบิกถอนของผู้ฝากเงินด้วย
 41. ก้นถุง : (N) ; reserve money ; Syn:่เงินก้นถุง ; Def:ใช้เรียกเงินที่ให้เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล ; Samp:คุณยายเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ก่อนที่เขาจะย้ายออกจากบ้านมา แม้แต่เงินก้นถุงยังไม่ลืม
 42. กองเกิน : (N) ; reserve forces ; Related:registered soldiers to be called up for service in the future ; Def:ผู้ขึ้นทะเบียนรับราชการทหาร แต่ทางการยังไม่เรียกเข้ารับราชการ ; Samp:ทหารกองเกินมารายงานตัว ; Unit:กอง
 43. กองหนุน : (N) ; reserve unit ; Related:reinforcements ; Syn:ทหารกองหนุน ; Def:ทหารที่ปลดออกจากประจำการ หรือที่ปลดออกจากกองเกินเมื่ออายุครบกำหนด ; Samp:หลังจากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเขาก็ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน ; Unit:กอง
 44. เงินก้นถุง : (N) ; reserve money ; Syn:เงินขวัญถุง ; Def:เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ใหญ่มอบให้ในงานแต่งงานเป็นต้น เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล ; Samp:คุณยายให้เงินก้นถุงแก่หลานคนละพันบาท ; Unit:บาท
 45. ถนอมอาหาร : (V) ; preserve (food) ; Related:food preservation ; Def:เก็บผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ไว้ให้อยู่ได้นานๆ ด้วยกรรมวิธีบางอย่าง เพื่อกันเสียหรือเสื่อมคุณภาพ ; Samp:แม่บ้านอาจถนอมอาหารด้วยการดอง
 46. ป่าสงวน : (N) ; conserved forest ; Related:forestry preservation, preserved forest ; Def:ป่าไม้ที่ห้ามการตัดไม้และล่าสัตว์ ; Samp:ชาวบ้านบางคนก็อพยพย้ายถิ่นทำกินเข้าไปในป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีอยู่นับสิบล้านคน ; Unit:แห่ง, ที่
 47. เผื่อเลือก : (V) ; reserve for selection ; Def:จับจองหรือหมายตาไว้จนเกินความต้องการเพื่อมาคัดเลือกอีกครั้งในภายหลัง ; Samp:เขาไม่ได้คบเธอเพียงคนเดียวแต่คบคนอื่นไว้เผื่อเลือกด้วย
 48. รับราชการ : (V) ; serve under the crown ; Related:work in the government service, enter government service, be a official, be in the service ; Def:ทำงานเป็นข้าราชการ ; Samp:ระหว่างรับราชการนี้ ครูได้ทำงานออกแบบหลายอย่าง
 49. สงวนลิขสิทธิ์ : (V) ; reserve the copyright ; Def:หวงแหนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ ; Samp:ทางค่ายเทปขอสงวนลิขสิทธิ์เทปที่จัดจำหน่าย
 50. สมน้ำหน้า : (V) ; serve someone right ; Related:get (what) one deserves ; Syn:สม ; Def:เหมาะสมแล้วที่ได้รับผลร้ายเช่นนั้น, เหมาะกับที่ทำเช่นนั้น ; Samp:ญาติๆ พากันสมน้ำหน้าที่เธอไม่ยอมเชื่อฟังแต่แรก
 51. [1-50] | 51-92

(0.1757 sec)