Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: even off, even, off, Off .

Thai-Eng Lexitron Dict : even off, 313 found, display 1-50
 1. ต่อให้ 2 : (CONJ) ; even ; Related:even though, even if ; Syn:ถึงแม้ว่า ; Samp:ต่อให้เป็นเทวดาก็ไม่สามารถห้ามให้คนค้ายาเสพติดได้
 2. แม้ : (CONJ) ; even ; Related:even if, though, although, even though ; Syn:แม้ว่า, ถึงแม้, หากแม้, แม้น ; Def:เป็นคำเชื่อมสนับสนุนข้ออ้างให้เห็นเด่นขึ้นโดยอาศัยการเปรียบเทียบ ; Samp:แม้เรื่องของป่าไม้ที่ดินจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็มีการลุกลามในหลายพื้นที่
 3. แม้น : (CONJ) ; even ; Related:though, even if, even though, although ; Syn:แม้ ; Samp:ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ แม้นจะพูดกันอีกทีก็คงพูดได้ไม่ครบ
 4. ขนาดที่ : (CONJ) ; even ; Syn:แม้ ; Samp:เธอเล่นกีฬาเก่งขนาดที่เขายังสู้ไม่ได้
 5. คู่ : (ADJ) ; even ; Def:จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว ; Samp:การตรวจสอบความผิดพลาดพาริตีมีอยู่สองแบบคือแบบคู่และแบบคี่
 6. พอๆ กัน : (ADV) ; even ; Related:equally, likely ; Syn:เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน ; Samp:ดาวเกตุนั้นมีสีน้ำเงินเข้มกว่าดาวมฤตยู แต่พอมีขนาดพอๆ กันจึงทำให้ดูเหมือนกับว่าดาวทั้งสองเป็นดาวแฝด
 7. แม้แต่ : (CONJ) ; even ; Def:คำที่แสดงว่าไม่ยกเว้น ถึงแม้จะน่ายกเว้น ; Samp:จนบัดนี้ ผมก็ยังลืมเธอไม่ได้ แม้แต่หลับก็ยังฝันเห็น
 8. แม้กระทั่ง : (CONJ) ; even if ; Related:even ; Syn:แม้แต่ ; Samp:วันนี้งานยุ่งมาก แม้กระทั่งเวลากินยังแทบจะไม่มี
 9. ถึง : (CONJ) ; even though ; Related:even, though, although ; Syn:แม้ ; Samp:ถึงพ่อจะใจดีแค่ไหน ท่านก็คงจะไม่อนุญาตให้เราไปเที่ยวกลางคืน
 10. ถึงแม้ว่า : (CONJ) ; even though ; Related:even if, though, in spite of, despite ; Syn:ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้ ; Def:ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง ; Samp:ถึงแม้ว่าเขาจะจนเขาก็ไม่เคยคดโกงใคร
 11. มาตรแม้น : (CONJ) ; even if ; Related:even though, although ; Syn:ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า ; Samp:ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ มาตรแม้นจะพูดกันอีกก็คงพูดไม่ได้ครบ
 12. มาตรแม้น : (CONJ) ; even if ; Related:even though, although ; Syn:ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า ; Samp:ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ มาตรแม้นจะพูดกันอีกก็คงพูดไม่ได้ครบ
 13. มาตรว่า : (CONJ) ; even if ; Related:even though, although ; Syn:ถึงว่า, สักว่า, ถ้าหากว่า ; Def:คำที่ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น และเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล ; Samp:เราคงสบายกว่านี้มาตรว่าพ่อไม่ตาย
 14. มาตรว่า : (CONJ) ; even if ; Related:even though, although ; Syn:ถึงว่า, สักว่า, ถ้าหากว่า ; Def:คำที่ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น และเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล ; Samp:เราคงสบายกว่านี้มาตรว่าพ่อไม่ตาย
 15. ยัก 2 : (AUX) ; even now ; Related:even then, nevertheless ; Def:คำประกอบกริยาในประโยคปฏิเสธแสดงความผิดหวัง ; Samp:ผมคอยอยู่จนเที่ยงคืนแต่เธอก็ไม่ยักมา
 16. ทั้งที่ : (CONJ) ; even if ; Related:in spite of, although, despite, even though, though, while, notwithstanding ; Syn:ทั้งๆ ที่, ในขณะที่ ; Samp:ทั้งที่คุณพ่อตายไปหลายปีแล้ว แต่ลูกๆ ก็ยังคงคิดถึงคุณพ่ออยู่เสมอ
 17. จำนวนคู่ : (N) ; even number ; Ant:จำนวนคี่ ; Def:จำนวนนับที่หารด้วยสองลงตัว ; Samp:จำนวนนับจำแนกได้ 2 กลุ่มคือ จำนวนคู่กับจำนวนคี่ ; Unit:จำนวน
 18. ถ้าแม้ว่า : (CONJ) ; even if ; Syn:แม้ว่า, ผิว่า, หากว่า ; Samp:ถ้าแม้ว่ากวีผู้นั้นมีความผิดจริง ก็ให้ประหารชีวิตเสีย
 19. ถึงกระนั้น : (CONJ) ; even so ; Related:but ; Syn:แต่กระนั้น, แม้กระนั้น ; Def:ใช้อ้างถึงข้อความที่กล่าวไปแล้ว และระบุว่าขัดแย้งกับข้อความที่ตามมา ; Samp:ข้างนอกฝนตกมาก ถึงกระนั้นสมชายก็ไม่ยอมเอาร่มออกไป
 20. ถึงแม้น : (CONJ) ; even if ; Syn:มาตรแม้น, แม้ว่า, ถึงแม้ ; Samp:ถึงแม้นเธอจะรักเขาปานใด เขาก็ไม่เห็นความรักความจริงใจของเธอ
 21. ถึงอย่างไร : (CONJ) ; even though ; Related:though, however, anyhow ; Syn:อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม ; Samp:ถึงอย่างไร ปัญหาการจราจรติดขัดก็ยังคงแก้ไม่ได้
 22. ถึงอย่างไรก็ตาม : (CONJ) ; even though ; Syn:อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, ถึงอย่างไร ; Samp:อย่างไรก็ตาม การเดินทางด้วยรถของเราเองก็ยังดีกว่านั่งรถประจำทางเป็นอันมาก
 23. นอกลู่นอกทาง : (V) ; off the track ; Related:go astray ; Syn:นอกทาง, นอกคอก, นอกรีต ; Def:ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เคยปฏิบัติมา
 24. ป่านนี้ : (ADV) ; even now ; Related:thus far, by now, until now ; Def:ช่วงระยะเวลาต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้ ; Samp:เพราะไทยเราฟื้นตัวกลับมีอิสรภาพ มิฉะนั้นป่านนี้จะไม่มีพงศาวดารเลย
 25. แม้กระทั่ง : (CONJ) ; even if ; Related:though ; Syn:กระทั่ง
 26. แม้ว่า : (CONJ) ; even if ; Syn:ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, มาตรแม้น, หากว่า ; Samp:แม้ว่าเขาจะเข้าใจฐานะทางเศรษฐกิจของที่บ้านดี แต่เขาก็ยังยืนยันที่จะลงทุนต่อไป
 27. เลขคู่ : (N) ; even number ; Ant:เลขคี่ ; Def:จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว ; Samp:ในงานบุญจะนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นเลขคู่มากกว่าเลขคี่
 28. กะเทาะ : (V) ; peel off ; Related:flake off, come off ; Syn:ลอก, ล่อน ; Def:ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้นๆ หรือเป็นแผ่นๆ ; Samp:ลวดลายดอกไม้เถาที่ขอบถาดเริ่มกระเทาะขึ้นสนิม
 29. ตัด : (V) ; cut off ; Related:break of, sever, get rid off ; Syn:ตัดขาด, เลิก, ทิ้ง, ตัดทิ้ง, ละ ; Samp:เขาปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นลูกมหาเศรษฐี ดังนั้น จึงถูกตัดออกจากกองมรดก
 30. ตัดความสัมพันธ์ : (V) ; cut off relations ; Related:break off relations, sever relations with ; Syn:เลิกคบ ; Def:ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน ; Samp:เขาจะตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนรักแค่ผู้หญิงคนเดียวเชียวหรือ
 31. ตัดไมตรี : (V) ; break off relations ; Related:cut off relations, sever relations ; Syn:ตัดสัมพันธ์ ; Def:ไม่รับความหวังดีหรือไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป ; Samp:เจ้าเมืองยอมตัดไมตรี ไม่ยกราชธิดาให้เป็นมเหสี
 32. ตัดสัมพันธ์ : (V) ; break off relations ; Related:cut off relations, sever relations ; Syn:ตัดไมตรี ; Def:ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน ; Samp:เธอตัดสัมพันธ์กับเขาได้จริงอย่างที่ปากพูดหรือเปล่า
 33. ปิด : (V) ; seal off ; Related:close off ; Def:กันหรือกั้นไว้ไม่ให้เผยออก ; Samp:เราต้องระวัง ไม่ซื้ออาหารหรือยาที่ไม่มีอะไรปิดคลุม
 34. ปิด : (V) ; switch off ; Related:turn off, shut off ; Syn:ดับ ; Def:ทำให้หยุดทำงาน ; Samp:อย่าปิดเครื่องในขณะที่ดิสก์ไดรฟ์กำลังอ่านข้อมูล
 35. ปิดทาง : (V) ; block off ; Related:shut off, close off ; Syn:กักกัน ; Def:ขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นได้ดีหรือทำกิจเป็นผลสำเร็จ ; Samp:ปชป.สู้ไม่จริง และจะหันมาหนุนให้สมัคร สุนทรเวช ปิดทางสุดารัตน์แห่งไทยรักไทย
 36. ปิดไฟ : (V) ; turn off the light ; Related:switch off the electricity ; Ant:เปิดไฟ ; Def:กดสวิตช์เพื่อดับไฟฟ้า ; Samp:ในระหว่างน้ำท่วม เราควรปิดไฟทั้งหมด
 37. ปิดสวิตช์ : (V) ; turn off ; Related:switch off, cut off ; Syn:ดับสวิตช์ ; Ant:เปิดสวิตช์ ; Def:ดับสวิตช์เพื่อให้หยุดการทำงาน ; Samp:เมื่อผู้ใช้ปิดสวิตช ์ไฟแดงจะกระพริบอยู่สักครู่จึงดับลง
 38. เล่นแง่ : (V) ; hold off ; Related:hold out, stand off ; Syn:เล่นตัว ; Def:ไม่ยอมทำตามที่งอนง้อหรือขอร้อง เพราะถือว่าตัวดี ; Samp:ผู้หญิงคนนี้เล่นแง่นัก ปฏิเสธคนที่มาสู่ขอหลายคนแล้ว
 39. ออกยาม : (V) ; go off duty ; Related:be off duty ; Ant:อยู่ยาม, เข้ายาม ; Def:พ้นหน้าที่จากการอยู่ยาม
 40. กระเด็น : (V) ; bounce off ; Related:rebound, throw off, fling aside, (water) splash, spring ; Def:เคลื่อนจากที่เดิมหรือแตกแยกจากที่เดิมออกไปโดยเร็ว เพราะกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง ; Samp:ก้อนหินกระเด็นจากข้างทางมาโดนกระจกรถ
 41. ดับ : (V) ; switch off ; Related:turn off, put out ; Syn:หยุด, ปิด, ทำให้หยุด ; Ant:เปิด ; Samp:เขาดับเครื่องยนต์ไว้เพราะรถติดมากไม่ขยับเลย
 42. เปลื้อง : (V) ; strip off ; Related:remove, take off, cast off, undress ; Syn:ถอด, ปลด, แก้ ; Ant:ใส่, คลุม ; Samp:นางระบำค่อยๆ เปลื้องเสื้อผ้าออกทีละชิ้น
 43. เปลื้องผ้า : (V) ; strip off ; Related:unclothe, undress, take off, remove the clothing ; Syn:ถอด, ปลด, เปลือย, แก้ผ้า, เลิกผ้า ; Ant:ใส่ ; Def:เอาเครื่องนุ่งห่มออกจากร่างกายจนหมด ; Samp:เธอเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนเหลือกางเกงในตัวเดียวเดินเต้นเดินส่ายไป
 44. สลัด 3 : (V) ; shake off ; Related:throw off, fling, toss away ; Ant:เกาะ ; Def:ซัด ผละ หรือสะบัด โดยทำให้สั่นหรือกระพือให้แรงเพื่อให้สิ่งอื่นที่ติดอยู่หลุดไป ; Samp:แม่ครัวสลัดน้ำออกจากผัก แล้วจัดวางใส่จานอย่างสวยงาม
 45. การกระชาก : (N) ; dragging off ; Related:wresting away ; Syn:การกระโชก, การดึง, การกระตุก ; Samp:ขโมยวิ่งราวทรัพย์โดยการกระชากสร้อยคอ
 46. กิน : (V) ; take off ; Def:ได้หรือเสียในการเล่นการเล่นพนัน ; Samp:เขาถูกเจ้ามือกินไป 3 ครั้งแล้ว
 47. กินดาย : (V) ; take off the opponent's all chesses ; Def:กินดะไปจนหมด (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก) ; Samp:ผู้เล่นหมายแยกคนนี้กินดายทั้งกระดาน
 48. กินแถว : (V) ; take off opponent's whole row of chesses ; Def:เอาตัวหมากออกจากกระดานตลอดทั้งแถว (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก) ; Samp:พ่อกำลังกินแถวหมากแยกกระดานนี้
 49. กุด : (V) ; cut off ; Related:behead, shorten, decapitate, stub, short ; Syn:ตัด ; Def:ตัดหัว ; Samp:เพชฆาตร่ายรำดาบตามโบราณราชประเพณีก่อนลงมือกุดหัวนักโทษประหาร
 50. โกน : (V) ; shave (off) ; Syn:ตัด, กล้อน ; Def:ตัดผมหรือขนในร่างกายโดยใช้คมมีดกวาดที่โคนใกล้ผิวหนัง ; Samp:ตอนเช้าก่อนออกนอกบ้านควรโกนหนวดโกนเคราให้ดูสะอาดสะอ้าน
 51. [1-50] | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-313

(0.0895 sec)