Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: man-at-arms , then at, arms, man, man-at-arms .

Thai-Eng Lexitron Dict : man-at-arms, 587 found, display 1-50
 1. นักรบ : (N) ; combatant ; Related:fighter, man-at-arms, soldier, warrior ; Syn:นักสู้, ทหาร ; Def:ผู้ชำนาญการในการรบ ; Samp:งานนี้ต้องปรบมือให้นักรบทุกคนที่เสียสละจนได้ชัยชนะมา ; Unit:คน
 2. ชาย : (N) ; man ; Related:male ; Syn:ผู้ชาย, บุรุษ ; Ant:หญิง, ผู้หญิง ; Def:คนที่มีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ ; Samp:หญิงหรือชายในโลกปัจจุบันต่างก็สามารถทำงานได้ทัดเทียมกัน ; Unit:คน
 3. : (PREP) ; at ; Syn:ที่, ใน, ในที่, แห่ง ; Def:คำบ่งเวลาหรือสถานที่ว่า ตรงนั้นตรงนี้, ถ้าใช้นำหน้าสกุล หมายความว่า แห่ง ; Samp:ณ ดินแดนไกลโพ้น มีเรื่องเล่าต่างๆ สืบทอดกันมามากมายหลายเรื่อง
 4. : (PREP) ; at ; Syn:ที่, ใน, ในที่, แห่ง ; Def:คำบ่งเวลาหรือสถานที่ว่า ตรงนั้นตรงนี้, ถ้าใช้นำหน้าสกุล หมายความว่า แห่ง ; Samp:ณ ดินแดนไกลโพ้น มีเรื่องเล่าต่างๆ สืบทอดกันมามากมายหลายเรื่อง
 5. ตรง : (PREP) ; at ; Syn:ที่ ; Def:ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง ; Samp:ตำรวจจราจรยืนตรงตึกแถวใกล้ๆ โรงเรียนเพื่อให้สัญญาณการจราจร
 6. ที่ : (PREP) ; at ; Syn:ใน, ; Samp:พจนานุกรมมโนทัศน์พัฒนาอยู่ที่อีดีอาร์
 7. บุรุษ : (N) ; man ; Related:gentleman, male ; Syn:ชาย, เพศชาย, ผู้ชาย ; Ant:สตรี ; Samp:ในสมัยรัชกาลที่ 4 สตรีไทยภายในราชสำนักได้มีโอกาสศึกษาเช่นเดียวกับบุรุษ ; Unit:คน, นาย
 8. พระยาเทครัว : (N) ; man who has both the mother and daughter, or both sisters, as his wives ; Def:ชายที่ได้หญิงเป็นภรรยาทั้งแม่ทั้งลูก หรือทั้งพี่ทั้งน้องในคราวเดียวกัน ; Samp:เขาบอกว่าเขาชอบลูกสาวบ้านนี้ทั้งพี่ทั้งน้อง สงสัยจะอยากเป็นพระยาเทครัว ; Unit:คน
 9. ขณะนี้ : (ADV) ; at present ; Related:at this time, at this moment, now ; Syn:ตอนนี้, ช่วงนี้, เวลานี้, บัดนี้, ปัจจุบันนี้ ; Def:ณ เวลานี้ ; Samp:สภาพการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีขณะนี้ได้พัฒนาขึ้นแล้ว
 10. ในขั้นต้น : (ADV) ; at the first stage ; Related:at the beginning, at the first phase, initially, primarily ; Syn:ในขั้นแรก, ในตอนแรก, ในระยะแรก ; Ant:ในขั้นสุดท้าย, ในตอนท้าย ; Samp:ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางนั้นในขั้นต้นกลุ่มเกษตรกรรมในแต่ละพื้นที่จะต้องเก็บรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านเกษตรกรรมเพื่อนำมาพัฒนา
 11. รวด : (ADV) ; at once ; Related:at one time, at a stretch, throughout ; Def:ติดต่อกันครั้งเดียวโดยไม่หยุด ; Samp:รัฐบาลช่วยนายจ้างโดยออกกฎหมาย 4 ฉบับผ่านรวด แต่กฎหมายของลูกจ้างผ่านสภามาถึง 3 วาระกลับยกเลิก
 12. ขณะนั้น : (ADV) ; at that time ; Related:at that moment ; Syn:ในเวลานั้น, ในตอนนั้น ; Def:ณ เวลานั้น ; Samp:ผลงานของศิลปินที่เกิดความรู้สึกรักประเทศชาติในยามสงครามสะท้อนภาวะจิตใจขณะนั้นออกมาเป็นงานชุดโลก
 13. ขาดตัว : (ADV) ; at the lowest price ; Related:at a fix price ; Def:จำกัดราคาตายตัว ; Samp:เสื้อตัวนี้แม่ค้าขายขาดตัว 200 บาทเท่านั้น
 14. ครานั้น : (N) ; at that time ; Related:at that moment ; Syn:เมื่อนั้น, ครั้งนั้น ; Samp:ครานั้น บุคคลที่เคารพนับถือท่านหนึ่งชักชวนให้ไปร่วมขบวนผ้าป่าของท่าน
 15. เดี๋ยวนี้ : (ADV) ; at this moment ; Related:now, instantly, at once, right now, immediately ; Syn:ปัจจุบัน, ทันที, เวลานี้, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, บัดนี้, ตอนนี้ ; Ant:ก่อนนี้ ; Def:ณ เวลานี้ ; Samp:ผู้อำนวยการต้องเข้าร่วมประชุมเดี๋ยวนี้แล้ว
 16. ตอนปลาย : (N) ; at the end ; Related:in the end, at last, finale ; Syn:ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย ; Samp:ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์
 17. ตอนปลาย : (N) ; at the end ; Related:in the end, at last, finale ; Syn:ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย ; Samp:ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์
 18. ตะลุย : (ADV) ; at a stretch ; Related:in a breath, at one sitting, at one go ; Def:ทำรวดเดียว ; Samp:เธอตะลุยอ่านหนังสือรวดเดียวจบ
 19. ทั้งนี้ทั้งนั้น : (CONJ) ; at any rate ; Related:this is to say, in any case, however, nevertheless, at all events ; Syn:อย่างไรก็ตาม ; Def:พอสรุปลงได้ว่า ; Samp:สังคมไทยปัจจุบัน เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากร
 20. ในเวลาเดียวกัน : (ADV) ; at the same time ; Related:simultaneously, in the meantime, meanwhile, at once ; Syn:พร้อมกัน ; Samp:ตามจารีตประเพณีของชาวทิเบตผู้หญิงจะสมรสกับชายหลายคนก็ได้ในเวลาเดียวกัน
 21. ปัจจุบัน : (ADV) ; at present ; Related:now, at this time, currently, at the present moment ; Syn:ปัจจุบันนี้ ; Def:เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต ; Samp:ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ
 22. เริ่มแรก : (ADV) ; (at) first ; Related:firstly, initially, at the beginning, at the outset, in the first place ; Syn:เริ่มต้น ; Samp:การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ
 23. ช่วงนี้ : (ADV) ; at this period ; Related:lately at this time, presently ; Syn:ระยะนี้, ขณะนี้ ; Samp:ช่วงนี้เขามีงานยุ่งมาก
 24. ตำรวจหลวง : (N) ; palace police ; Related:palace guard, sergeants at arms in the royal palace ; Def:ข้าราชการในพระองค์ มีหน้าที่พิทักษ์รักษาองค์พระมหากษัตริย์และพระราชินีในงานพระราชพิธี ; Samp:ตอนน้องชายเขาเกิด คุณพ่อของเขาได้เลื่อนยศเป็นตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ; Unit:คน, นาย
 25. กำลังคน : (N) ; man power ; Related:human resources ; Def:บุคคลที่ทำงาน ; Samp:การรับและส่งเอกสารด้วยกำลังคนนั้นก็มักเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ทันใจ
 26. ขณะเดียวกัน : (CONJ) ; at the same time ; Related:meanwhile, simultaneous, in the meantime ; Def:ณ เวลาเดียวกัน ; Samp:ทางโรงเรียนช่วยเหลือผู้ปกครองในการลดค่าใช้จ่ายโดยการนำอุปกรณ์การเรียนมาขายให้แก่ผู้ปกครองในราคาถูกขณะเดียวกันก็ลดค่าเทอมลง 10%
 27. ขาดตัว : (ADV) ; at the fixed price ; Def:จำกัดราคาตายตัว ; Samp:เสื้อตัวนี้แม่ค้าขายขาดตัว 200 บาทเท่านั้น
 28. เข้าไต้เข้าไฟ : (ADV) ; at dusk ; Related:evening time, nightfall twilight, getting dark eventide, early night-time ; Syn:พลบ, พลบค่ำ ; Def:ช่วงเวลาพลบค่ำ ; Samp:พอถึงเวลาเข้าไต้เข้าไฟพ่อแม่มักให้ลูกๆ อยู่ในบ้าน
 29. ครั้งนั้น : (ADV) ; at that time ; Syn:คราวนั้น, ตอนนั้น ; Ant:ครั้งนี้ ; Def:ณ เวลานั้น ; Samp:ครั้งนั้นเธอทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ผมจึงให้อภัยเธอ
 30. จนสุดกำลัง : (ADV) ; at the utmost of one's strength ; Related:try as hard as possible ; Syn:เต็มที่ ; Samp:ในการแข่งขันครั้งนี้เขาได้พยายามจนสุดกำลังความสามารถแล้ว
 31. เฉพาะหน้า : (ADV) ; at hand ; Related:urgently ; Syn:ด่วน ; Def:ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น และจำเป็นจะต้องดำเนินการตามความเหมาะสมทันที ; Samp:การศึกษานอกระบบก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างอาชีพให้เตรียมคนเฉพาะหน้า เพื่อรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
 32. เดิม : (ADV) ; at first ; Related:from the beginning, formerly, originally ; Syn:แรก, แรกเริ่ม, แต่แรก, แต่ก่อน ; Samp:แต่เดิมเราผลิตสินค้าได้น้อยมาก เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับเพียงพอ
 33. เดี๋ยวนั้น : (ADV) ; at once ; Related:suddenly, abruptly, all of a sudden, unexpectedly ; Def:อย่างทันทีขณะนั้น ; Samp:เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ทำให้ผมตั้งตัวไม่ติด
 34. ต้นปี : (N) ; at the beginning of the year ; Related:early in the year ; Ant:ท้ายปี, ปลายปี ; Samp:ช่วงเวลาต้นปีจะเบิกงบประมาณทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดไม่เหมือนตอนปลายปี
 35. ตอนกลางคืน : (N) ; at night ; Related:during the night, in the night, by night, night-time, during nighttime ; Syn:ตอนค่ำ ; Ant:ตอนกลางวัน ; Def:ช่วงเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ; Samp:พ่อพาลูกๆ ไปดูภาพยนต์ตอนกลางคืน
 36. ตอนนั้น : (ADV) ; at that time ; Related:then, by then, in those days, during those days ; Syn:ในขณะนั้น, ในเวลานั้น ; Def:ณ เวลานั้น ; Samp:ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม
 37. ตอนนั้น : (ADV) ; at that time ; Related:then, by then, in those days, during those days ; Syn:ในขณะนั้น, ในเวลานั้น ; Def:ณ เวลานั้น ; Samp:ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม
 38. ตอนแรก : (ADV) ; at first ; Related:first, firstly ; Syn:ตอนต้น ; Def:ในช่วงต้น, เมื่อเริ่มต้น ; Samp:พ่อตัดสินใจขุดบ่อเลี้ยงกุ้งตอนแรกลงทุนขุด 4 บ่อ ใช้เงินไป 30,000 บาท
 39. ตอนแรก : (ADV) ; at first ; Related:first, firstly ; Syn:ตอนต้น ; Def:ในช่วงต้น, เมื่อเริ่มต้น ; Samp:พ่อตัดสินใจขุดบ่อเลี้ยงกุ้งตอนแรกลงทุนขุด 4 บ่อ ใช้เงินไป 30,000 บาท
 40. ตัวต่อตัว : (ADV) ; man to man ; Related:one per one, hand to hand, face to face, word for word, between two persons ; Ant:รุม ; Def:หนึ่งต่อหนึ่ง (มักใช้ในการต่อสู้หรือแข่งขัน) ; Samp:เขาท้าคู่แข่งให้ออกมาสู้กันแบบตัวต่อตัวไม่มีการยกพวกรุม
 41. ตัวต่อตัว : (ADV) ; man to man ; Related:one per one, hand to hand, face to face, word for word, between two persons ; Ant:รุม ; Def:หนึ่งต่อหนึ่ง (มักใช้ในการต่อสู้หรือแข่งขัน) ; Samp:เขาท้าคู่แข่งให้ออกมาสู้กันแบบตัวต่อตัวไม่มีการยกพวกรุม
 42. เต็มเหยียด : (ADV) ; at one's greatest speed ; Def:สุดฝีเท้า ; Samp:ทั้งคู่เปลี่ยนจากวิ่งเหยาะเป็นพุ่งไปเต็มเหยียดคล้ายกำลังแข่งขัน
 43. เต็มอัตรา : (ADV) ; at full speed ; Def:เต็มขนาดที่กำหนดไว้, เต็มตามกำหนด ; Samp:โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้งานฮาร์ดดิสก์ของคุณได้อย่างเต็มอัตรา
 44. แต่เดิม : (ADV) ; at first ; Related:formerly, from the beginning ; Syn:เดิมที, ดั้งเดิม, แรกเริ่ม, ตอนแรก, เดิม, แรกเริ่ม, หัสเดิม ; Def:เมื่อแรกเริ่ม ; Samp:แต่เดิมพ่อของเขาประกอบอาชีพค้าขาย
 45. แต่บางที : (ADV) ; at other times ; Syn:บางที, บางคราว, บางครั้ง ; Ant:เสมอ, สม่ำเสมอ ; Samp:ชาวไร่ควรจะแบ่งชนิดของฝ้ายตั้งแต่ตอนเก็บจากไร่ แต่บางทีชาวไร่อาจเก็บรวมกันก่อนที่จะแบ่งก็ได้
 46. แต่ประการใด : (ADV) ; at all ; Related:in any way, whatsoever ; Syn:แต่อย่างใด ; Samp:เธอไม่โต้ตอบแต่ประการใด
 47. แต่แรก : (ADV) ; at first ; Related:from the beginning ; Syn:ตั้งแต่แรก, เดิมที, แต่เดิม, แต่ก่อน ; Ant:ภายหลัง ; Def:ในช่วงเริ่มต้น ; Samp:ชุมชนแห่งนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ไม่ได้ใหญ่โตดังที่คาดไว้แต่แรก
 48. ถึงพริกถึงขิง : (ADV) ; at it hammer and tongs ; Related:strongly, violently, seriously, fiercely ; Syn:เผ็ดร้อนรุนแรง, รุนแรง ; Samp:ลำตัดคณะนี้เล่นถึงพริกถึงขิงดีจริง
 49. ท้ายที่สุด : (ADV) ; at last ; Related:lastly, finally ; Syn:ในบั้นปลาย, สุดท้ายนี้, ในที่สุด, สุดท้าย, ตอนท้าย ; Ant:เริ่มแรก, แต่แรก ; Samp:ท้ายที่สุดเรื่องจริงก็เปิดเผยออกมา
 50. ทิด : (N) ; man who resumes secular life ; Def:คำนำหน้าชื่อผู้ที่สึกจากพระ, ใช้เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 และ 3 ด้วย ; Samp:กระทาชายนายหนึ่ง นามว่าทิดพลอย ไปทอดแหที่บึงใหญ่ ; Unit:คน
 51. [1-50] | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-587

(0.1444 sec)