Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: original , then aboriginal, origin, original, originality, originally .

Thai-Eng Lexitron Dict : original, 58 found, display 1-50
 1. เจ้าเก่า : (ADJ) ; original ; Samp:คุณนายอยากจะแวะดื่มกาแฟเจ้าเก่าที่ใต้สะพานลอยข้างหน้า
 2. เจ้าเก่า : (N) ; original ; Syn:เจ้าเดิม ; Samp:ร้านอาหารร้านนี้ถือได้ว่าเป็นเจ้าเก่าที่อร่อยที่สุดในย่านนี้
 3. แม่บท : (N) ; original ; Related:archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model ; Syn:ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ ; Def:ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม ; Samp:กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย
 4. แม่บท : (ADJ) ; original ; Related:model, prototypical, standard ; Syn:ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ ; Def:ที่เป็นตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม ; Samp:เราควรปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแม่บทที่เราต้องทำตาม
 5. แรก : (ADJ) ; original ; Related:primary ; Def:ต้น, เดิมที
 6. ทุนเดิม : (N) ; original capital ; Related:original fund
 7. เจ้าของเดิม : (N) ; original owner ; Samp:เขาได้ห้องทำงานใหม่ห้องหนึ่งซึ่งเจ้าของเดิมยอมโยกย้ายไปนั่งทำงานที่อื่น
 8. ต้นฉบับ : (N) ; original manuscript ; Related:source document, master copy ; Syn:ต้นร่าง, ต้นสำเนา, แบบร่าง, ฉบับร่าง ; Def:ฉบับจริงของเรื่องที่ประพันธ์ไว้เดิม, ฉบับที่เขียนหรือดีดพิมพ์ไว้เดิมก่อนตีพิมพ์ ; Samp:นักเขียนทุกคนต้องส่งต้นฉบับภายในวันศุกร์นี้
 9. ต้นสังกัด : (N) ; original affiliation ; Syn:สังกัดเดิม ; Def:หน่วยงานที่สังกัดอยู่ ; Samp:ต้นสังกัดสั่งให้เขาไปช่วยงานโครงการนี้ชั่วคราว
 10. แม่บท : (N) ; original dance ; Related:prototypical dance ; Syn:แม่ท่า ; Def:ท่าที่เป็นหลักของการรำ ; Samp:ตัวพระตัวนางในละครรำต้องแสดงท่ารำตามแม่บท ; Unit:ท่า
 11. คืนตัว : (V) ; revert (to original condition) ; Related:restore in original state, return to original condition ; Def:ลักษณะที่สารละลายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นของแข็งแล้วกลับเป็นของเหลวอีก เช่น น้ำตาลคืนตัว, ลักษณะที่ของแข็งที่ทำให้เป็นของเหลวแล้วกลับเป็นของแข็งอีก เช่น โลหะคืนตัว ; Samp:น้ำยาที่ผสมไว้จะคืนตัวภายในครึ่งชั่วโมง
 12. คืนหลัง 1 : (V) ; return to the original place ; Def:กลับสู่ที่เดิม
 13. ชาวพื้นเมือง : (N) ; native ; Related:original inhabitant, aboriginal ; Syn:ชนพื้นเมือง, คนพื้นเมือง ; Ant:คนต่างถิ่น, ชาวต่างถิ่น ; Samp:เผ่าอะบอริจินเป็นชาวพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย ; Unit:คน
 14. มูลฐาน : (N) ; origin ; Related:source, original cause, basic cause ; Syn:บ่อเกิด ; Samp:การให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่คนทั่วไป ถือได้ว่าเป็นมูลฐานสำคัญที่ทำให้เกิดพวกนายทุนและพ่อค้าคนกลางขึ้น
 15. ของแท้ : (N) ; genuine thing ; Related:real thing, original ; Syn:ของจริง ; Ant:ของปลอม, ของเทียม ; Samp:เซียนพระบางท่านสามารถแยกแยะพระสมเด็จฯ ของแท้เพียงองค์เดียวจากจำนวนพระที่กองสุมอยู่มากมายได้โดยการกวาดสายตา
 16. ดั้งเดิม : (ADJ) ; traditional ; Related:customary, original, primary, former ; Syn:แต่เดิม, เก่าก่อน, เก่าแก่, เดิมที, เดิม, เริ่มแรก ; Samp:การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ต้องอาศัยการเกษตรดั้งเดิมมาเป็นหลัก
 17. ปฐม : (ADJ) ; first ; Related:primary, initial, original ; Syn:ประถม, ที่หนึ่ง, ทีแรก, เบื้องต้น, ฐาน, ขั้นแรก, เริ่มแรก, แรก ; Ant:ท้าย, ปลาย ; Samp:พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 18. แม่แบบ : (N) ; model ; Related:archetype, paradigm, pattern, prototype, original ; Syn:ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ ; Def:แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม ; Samp:ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว ; Unit:แบบ
 19. เริ่มแรก : (ADJ) ; beginning ; Related:first, initial, primary, incipient, original ; Samp:เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ
 20. แรกเริ่ม : (ADJ) ; beginning ; Related:first, initial, primary, incipient, original ; Syn:เริ่มแรก ; Ant:ตอนท้าย, สุดท้าย ; Samp:ในระยะแรกเริ่ม นักจิตวิทยาได้ใช้แนวความคิดที่แตกต่างไปจากในยุคปัจจุบัน
 21. ต้นสายปลายเหตุ : (N) ; cause ; Related:origin, primary cause, original cause ; Syn:ต้นเหตุ, สาเหตุ, มูลเหตุ ; Def:ความเป็นมาของเรื่อง ; Samp:เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามสืบสวนต้นสายปลายเหตุคดีนี้อย่างละเอียด
 22. ต้นร่าง : (N) ; manuscript ; Related:first draft, original draft ; Syn:ต้นฉบับ, ฉบับร่าง, ร่าง, แบบ, ภาพร่าง, แปลน ; Def:ฉบับที่ร่างไว้เดิม ; Samp:เขาส่งต้นร่างของบทละครให้อาจารย์ตรวจ ; Unit:ฉบับ,บท,เรื่อง,แผ่น
 23. มูลนาย : (N) ; master ; Related:boss, original boss, feudal official ; Syn:นายใหญ่ ; Def:นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่ ; Samp:สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง ; Unit:คน
 24. ใหม่เอี่ยม : (ADJ) ; brand-new ; Related:novel, new and original ; Syn:ใหม่เอี่ยม, ใหม่มาก ; Ant:เก่า ; Samp:เขาแลกธนบัตรสีม่วงใหม่เอี่ยมห้าใบ
 25. กำเนิด : (N) ; origin ; Related:the birth of noun ; Syn:การเกิด ; Def:การเกิดมีขึ้นมา ; Samp:ตัวหนังสือไทยมีกำเนิดมาอย่างไร
 26. จำเดิม : (ADV) ; originally ; Related:at first, from the beginning ; Syn:แต่ต้น, เริ่มแรก, แรก ; Ant:สุดท้าย, ท้ายสุด ; Samp:ชาวไทยได้กลายเป็นชาติขึ้นจำเดิมแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้สิ้นสุดลงจนกระทั่งบัดนี้
 27. จุดกำเนิด : (N) ; origin ; Related:starting point, beginning, source ; Syn:ต้นตอ, ต้นกำเนิด, แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น ; Ant:จุดจบ ; Samp:จุดกำเนิดของอารยธรรมทางวัตถุนั้น มาจากความคิดฝันและจินตนาการอันบริสุทธิ์ของมนุษย์ ; Unit:จุด
 28. ต้น : (N) ; origin ; Syn:ต้นกำเนิด, ต้นสกุล, ต้นวงศ์ ; Def:เรียกผู้ที่นับกันว่าเป็นผู้เริ่มต้นวงศ์สกุลว่า ต้นวงศ์ ต้นสกุล ; Samp:ยังมีข้อโต้เถียงเรื่องต้นตระกูลของชาติไทยอยู่
 29. ที่มา : (N) ; origin ; Related:source, cause ; Syn:แหล่งที่มา, ต้นกำเนิด, แหล่งกำเนิด, ต้นเค้า
 30. รากเหง้า : (N) ; origin ; Related:root, source, cause, fount, base, basis ; Syn:เค้า, ที่มา, ต้นตอ ; Samp:ปรางค์แบบอยุธยามีรากเหง้ามาจากปราสาทเขมร
 31. รากเหง้า : (N) ; origin ; Related:pedigree, ancestry, root, descent, source ; Syn:เค้าเดิม, ที่มา ; Def:ต้นกำเนิดเดิม ; Samp:แม้กำเนิดของเขาจะต่ำต้อยแต่เขาก็ภูมิใจในรากเหง้าของตน
 32. แรกเริ่มเดิมที : (ADV) ; originally ; Related:at the beginning, at first, formerly, initially ; Samp:การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น
 33. แหวกแนว : (V) ; innovate ; Related:be different from, create something new and original, break new ground ; Syn:แปลก, ประหลาด ; Def:ทำไม่ซ้ำแบบใคร ; Samp:ความคิดของเขาแหวกแนวไม่เหมือนอาจารย์ทั่วไป
 34. ต้นตอ : (N) ; source ; Related:origin ; Syn:เหตุเดิม, เรื่องเดิม, เค้าเดิม, ที่เกิด ; Samp:เราติดตามเรื่องลึกลับนี้ไปจนถึงต้นตอ ; Unit:เรื่อง
 35. ต้นเรื่อง : (N) ; cause ; Related:origin ; Syn:ที่มา, เรื่องเดิม ; Def:มูลเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องนั้นๆ ; Samp:เขากำลังสอบค้นต้นเรื่องของการสั่งรื้อถอนอาคารนี้อยู่
 36. ความริเริ่ม : (N) ; initiation ; Related:originality, beginning, start, commencing ; Syn:ความคิดริเริ่ม, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ; Samp:เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูม่าเป็นความริเริ่มของกองทัพอากาศในการจัดหามาเป็นพระราชพาหนะ
 37. เค้ามูล : (N) ; source ; Related:origin, cause, root ; Syn:เหตุเดิม, ที่มา, สาเหตุ ; Samp:เค้ามูลของเรื่องนี้เกิดจากความแค้นที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
 38. จุดเริ่ม : (N) ; beginning ; Related:origin, starting point, initiation, outset, birth, start ; Syn:จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น, จุดแรกเริ่ม ; Def:ที่แรกเริ่ม, ที่ตั้งต้น ; Samp:ที่นี่เป็นจุดเริ่มของแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ที่เก่าแก่กว่าอียิปต์เสียอีก ; Unit:จุด
 39. เชื้อชาติ : (N) ; race ; Related:origin, nationality, extraction ; Syn:เผ่าพันธุ์ ; Def:ผู้ที่ร่วมเผ่าพันธุ์เดียวกัน ; Samp:สังคมอเมริกันนั้นเป็นสังคมของคนหลายเชื้อชาติมาร่วมกัน
 40. ต้นเหตุ : (N) ; cause ; Related:origin, culprit ; Syn:สาเหตุ, ตัวการ, มูลเหตุ ; Ant:ปลายเหตุ ; Def:คนที่ทำให้เกิดเหตุเกิดเรื่อง ; Samp:การทะเลาะกันเป็นต้นเหตุแห่งความแตกแยก ; Unit:อย่าง
 41. รกราก : (N) ; birthplace ; Related:origin, homeland, hometown ; Syn:ภูมิลำเนา, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, ถิ่นเดิม ; Samp:เขามีรกรากอยู่ที่เชียงใหม่
 42. หัวนอนปลายตีน : (N) ; background ; Related:origin, family and status, antecedents ; Syn:หลักแหล่ง, ที่มา, ภูมิหลัง ; Samp:เรายังไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนของเขาดีพอ
 43. แหล่งที่มา : (N) ; source ; Related:origin, root, derivation, base ; Syn:ที่มา, มูลเหตุ ; Samp:ตำรวจกำลังสาวถึงแหล่งที่มาของสินบน 5 ล้านบาท
 44. เดิม : (ADV) ; as before ; Related:as formerly, as previously, originally ; Syn:ก่อน, แต่ก่อน ; Samp:เขาทำคะแนนได้เท่าเดิม
 45. เดิม : (ADV) ; at first ; Related:from the beginning, formerly, originally ; Syn:แรก, แรกเริ่ม, แต่แรก, แต่ก่อน ; Samp:แต่เดิมเราผลิตสินค้าได้น้อยมาก เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับเพียงพอ
 46. เดิมที : (ADV) ; formerly ; Related:from the beginning, at first, originally ; Syn:แต่เดิม, แรกเริ่ม, แต่ก่อน ; Samp:เดิมทีนั้นมนุษย์ได้อาศัยถ้ำเป็นที่กันแดดฝนพายุตลอดจนลูกเห็บและหิมะ
 47. ตัวการ : (N) ; cause ; Related:reason, origin, source, motive ; Syn:ต้นเหตุ, สาเหตุ ; Def:สาเหตุที่ทำให้เป็นไป, สาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่อง ; Samp:ยาเสพติดเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมไทย
 48. ตัวการ : (N) ; cause ; Related:reason, origin, source, motive ; Syn:ต้นเหตุ, สาเหตุ ; Def:สาเหตุที่ทำให้เป็นไป, สาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่อง ; Samp:ยาเสพติดเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมไทย
 49. ถิ่นฐาน : (N) ; abode ; Related:hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence ; Syn:ถิ่นที่อยู่อาศัย ; Def:ที่อาศัยทำมาหากิน ; Samp:กล่าวกันว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในแดนจีน
 50. เผ่าพันธุ์ : (N) ; lineage ; Related:ethnic group, origin, stock, clan ; Syn:เชื้อสาย ; Def:กลุ่มชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน ; Samp:แรงขับทางเพศมีไว้เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์
 51. [1-50] | 51-58

(0.1534 sec)