Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: tell , then retell, tell, teller, telling, telly .

Thai-Eng Lexitron Dict : tell, 60 found, display 1-50
 1. ทำนูล : (V) ; tell ; Related:inform, report ; Syn:ทูล, บอก, กล่าว ; Samp:หม่อมฉันทำนูลพระองค์แล้ว
 2. บอกเล่า : (V) ; tell ; Related:inform, notify, announce to, apprise ; Syn:ชี้แจง, บรรยาย, บอก, เล่า, สาธยาย ; Samp:ระหว่างการประชุม ตัวแทนเพื่อนชาวเขมรได้บอกเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาของชาวเขมรในค่ายอพยพ
 3. ประภาษ : (V) ; tell ; Related:speak, explain, say, utter ; Syn:พูด, ตรัส, รับสั่ง, บอก ; Samp:เจ้าหญิงทรงประภาษกับข้าราชบริพารที่รอรับเสด็จ
 4. เล่า : (V) ; tell ; Related:relate, recount, narrate, describe, recite ; Syn:เล่าเรื่อง ; Def:พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง ; Samp:ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ
 5. มุขบาฐ : (N) ; tell-tale ; Related:verbal, word of mouth, verbalism giving an oral account ; Syn:มุขปาฐะ, ปากพูด ; Def:การต่อปากกันมา
 6. เล่าขาน : (V) ; tell (a story) ; Related:narrate, relate, recount ; Syn:กล่าวขาน ; Def:บอกเรื่องราวในอดีตต่อๆ กันมา ; Samp:เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตหลายเรื่องกลายเป็นตำนานที่ผู้คนเล่าขานกันมาถึงปัจจุบัน
 7. เล่าขาน : (V) ; tell (a story) ; Related:narrate, relate, recount ; Syn:กล่าวขาน ; Def:บอกเรื่องราวในอดีตต่อๆ กันมา ; Samp:เรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตหลายเรื่องกลายเป็นตำนานที่ผู้คนเล่าขานกันมาถึงปัจจุบัน
 8. เอ็ด 2 : (V) ; tell another ; Syn:แพร่งพราย ; Samp:ถ้าเธอรู้เรื่องนี้แล้วอย่าเอ็ดไปนะ มันเป็นความลับ
 9. กราบทูล : (V) ; inform (a prince) ; Related:tell ; Syn:บอก, กล่าว ; Samp:กระผมได้กราบทูลเสด็จในกรมแล้วถึงเรื่องราชการด่วน
 10. กล่าว : (V) ; say ; Related:tell, speak, talk ; Syn:พูด, บอก, แจ้ง ; Samp:ฝ่ายบริหารกล่าวว่าทางบริษัทจะพิจารณาเรื่องการขึ้นเงินเดือนภายในอาทิตย์นี้
 11. คาบ 2 : (V) ; inform ; Related:tell, communicate the news, pass on the information ; Def:แจ้งข่าวให้คนอื่นรู้ ; Samp:เขาคาบรายละเอียดมารายงานเจ้าพ่ออย่างเรียบร้อยหมดเปลือก
 12. แจ้ง : (V) ; inform ; Related:tell, advise, notify ; Syn:บอก ; Samp:น้องไปแจ้งข่าวดีแก่แม่
 13. บอก : (V) ; describe ; Related:tell, narrate, refer to ; Def:พูดให้รู้, เล่าให้ฟัง ; Samp:คุณยายบอกอาการให้หมอฟังอย่างละเอียด
 14. พูด : (V) ; say ; Related:tell, state, mention, express ; Syn:กล่าว, บอก ; Def:เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่อบอกกล่าวให้ฟัง ; Samp:ฉันพูดกับเขาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว เขาก็ไม่ฟัง
 15. เล่าเรื่อง : (V) ; relate ; Related:tell, recount, narrate, describe, recite ; Syn:เล่า ; Def:พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง ; Samp:คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ
 16. คาย 1 : (V) ; reveal ; Related:disclose, tell, inform, uncover ; Syn:เปิดเผย, แสดงออก ; Samp:เขาถูกทรมานอย่างสาหัสเพื่อให้คายความลับของทางรัฐบาล
 17. แจ้งเหตุ : (V) ; inform ; Related:notify, tell ; Syn:บอกเหตุ ; Def:บอกให้รู้ถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวสำคัญ ; Samp:เขามาแจ้งเหตุด้วยตัวเองและเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้น
 18. ตรัส : (V) ; say ; Related:speak, talk, declare, state, tell, utter, pronounce ; Syn:พูด, สั่ง, บอก ; Def:เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่อบอกกล่าว ; Samp:พระพุทธศาสนายกย่องความสุขทางใจว่าดีกว่าความสุขอย่างอื่นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า นตฺถิ สน ฺ ติ ปร สุข ํ
 19. ต่อปาก : (ADV) ; from mouth to mouth ; Related:pass on by word of mouth, plead a case, argue, relate, tell, discuss ; Syn:เล่าขาน, เล่าต่อๆ กันมา ; Def:เล่าสืบกันมา ; Samp:สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น
 20. ต่อปาก : (ADV) ; from mouth to mouth ; Related:pass on by word of mouth, plead a case, argue, relate, tell, discuss ; Syn:เล่าขาน, เล่าต่อๆ กันมา ; Def:เล่าสืบกันมา ; Samp:สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น
 21. ถ่ายความหมาย : (V) ; convey ; Related:communicate, disclose, tell, reveal ; Def:ทำให้เข้าใจความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ; Samp:ฉันว่าเขาถ่ายความหมายคำพูดของตัวละครได้ดีทีเดียว
 22. แถลงการณ์ : (V) ; state ; Related:make a statement, announce, express, declare, proclaim, tell ; Syn:แถลง, อธิบาย, ชี้แจง ; Def:อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ ; Samp:อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้องคำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ
 23. ทูล : (V) ; inform ; Related:report, tell ; Syn:เสนอ, บอก, กล่าว, รายงาน ; Samp:ข้าราชการท่านหนึ่งได้ทูลถึงความทุกข์สุขให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบ
 24. บ่งบอก : (V) ; indicate ; Related:point to, show, tell ; Syn:ชี้, แสดง ; Samp:การแต่งกายบ่งบอกบุคลิกภาพของแต่ละคน
 25. โกหกพกลม : (V) ; lie ; Related:tell a lie, fib ; Syn:โกหก, โป้ปดมดเท็จ, พูดปด, พูดเท็จ ; Def:การจงใจกล่าวคำที่ไม่จริง ; Samp:เราจะโกหกพกลมให้เขาเชื่อตลอดไปไม่ได้
 26. ปด : (V) ; lie ; Related:tell a lie, fib, tell a fib ; Syn:ปดโป้, โกหก, พูดเท็จ, ยกเมฆ, พูดปด, โป้ปด ; Def:จงใจกล่าวคำเท็จ ; Samp:เขาปดว่าเขาไม่อยู่นั่น
 27. โป้ปด : (V) ; lie ; Related:tell a lie, fib, tell a fib, tell an untruth ; Syn:ปด, มดเท็จ, โกหก, โป้ปด ; Ant:จริง, สัตย์, สัตย์จริง ; Def:จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง ; Samp:เขาโป้ปดกับทุกคนจนกระทั่งไม่มีใครเชื่อเขาอย่างสนิทใจอีกแล้ว
 28. พูดตลก : (V) ; joke ; Related:tell a joke, jest ; Def:พูดเรื่องที่ชวนให้ผู้อื่นขำขัน ; Samp:แกนี่ชอบพูดตลกอยู่เรื่อย คนอื่นเขาหัวเราะกันท้องแข็งแล้ว
 29. พูดเท็จ : (V) ; lie ; Related:tell a lie, tell a falsehood ; Syn:พูดปด, โกหก, โป้ปดมดเท็จ ; Def:พูดไม่จริง ; Samp:ลูกชายของเขาจะพูดเท็จอย่างไร เขาก็ยังเชื่อลูกชายของเขาอยู่ดี
 30. กราบบังคมทูลพระกรุณา : (V) ; inform (The king, a Royal Highness) ; Related:respectfully inform, tell (royal word) ; Samp:นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
 31. กล่าวเท็จ : (V) ; lie ; Related:tell a lie ; Syn:พูดปด, โกหก ; Samp:เขากล่าวเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 32. โกหก : (V) ; lie ; Related:fib, forge, tell a lie ; Syn:ปด, พูดเท็จ, พูดปด, โป้ปดมดเท็จ, กุ ; Ant:พูดความจริง ; Def:จงใจกล่าวคำพูดที่ไม่จริง ; Samp:เขาโกหกเก่ง
 33. ขี้จุ๊ : (V) ; lie ; Related:tell a lie ; Syn:โกหก, พูดปด, พูดเท็จ ; Def:จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง ; Samp:ฉันอยากรู้อยากฟังว่ามันจะขี้จุ๊ ยกตัวของมันเองสักแค่ไหน
 34. ปดโป้ : (V) ; lie ; Related:fib, tell a lie, tell a fib ; Syn:โป้ปด, ปด, มดเท็จ, โกหก, ปดโป้, พูดเท็จ, ยกเมฆ, พูดปด ; Ant:จริง, สัตย์ ; Samp:เขาปดโป้ได้กับทุกคน
 35. ปรับทุกข์ : (V) ; confide ; Related:unburden, tell one's troubles, recount one's tale of woe ; Syn:บอกเล่าความทุกข์, พรรณนาความทุกข์ ; Samp:เพราะเขาเป็นคนใจดีเพื่อนๆ จึงชอบมาปรับทุกข์กับเขาเสมอ
 36. ปั้นน้ำเป็นตัว : (V) ; lie ; Related:fabricate a lie, tell a lie, make up story ; Syn:โกหก, พูดเท็จ ; Def:กุเรื่องขึ้น ; Samp:ในสำนักงานใหม่ที่ผมเข้าไปอยู่มีพวกชอบซุบซิบนินทาและชอบปั้นน้ำเป็นตัวอยู่มาก
 37. พูดปด : (V) ; lie ; Related:tell a lie ; Syn:โกหก, พูดเท็จ, โป้ปดมดเท็จ ; Def:พูดไม่จริง ; Samp:คุณจะพูดปดต่อวุฒิสภาไม่ได้เด็ดขาด
 38. ฟ้อง : (V) ; complain ; Related:accuse, tell on, inform against ; Def:กล่าวหา, กล่าวโทษ ; Samp:เขามักจะไปฟ้องแม่ว่าเพื่อนๆ ที่โรงเรียนชอบแกล้งเขา
 39. มดเท็จ : (V) ; lie ; Related:tell a lie ; Syn:โกหก, โป้ปด, ขี้ปด, พูดเท็จ, พูดปด, โกหกตอแหล, โกหกพกลม ; Def:พูดไม่จริง ; Samp:ผู้ผลิตไม่ได้มดเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขา
 40. มุสา : (V) ; lie ; Related:fib, tell a lie, tell untruths, falsify, prevaricate, utter a falsehood ; Syn:เท็จ, โกหก, โป้ปด, ขี้ปด, ปด, ขี้ปดมดเท็จ ; Samp:ข้าไม่ค่อยได้ทำกรรมหนักอะไรนอกจากมุสา เสพสุรายาเมา
 41. ยืนยัน : (V) ; assure ; Related:affirm, reaffirm, confirm, insist, tell firmly ; Def:พูดคงคำโดยแน่นแฟ้น, พูดรับรู้เห็นโดยแน่นอน, ย้ำหรือแจ้งให้รู้ข้อเท็จจริง ; Samp:เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกของโลกมีหลักฐานยืนยันว่า มีผู้ประดิษฐ์มาแล้วเกือบ 300 ปี
 42. แยกแยะ : (V) ; distinguish ; Related:differentiate, tell the difference, determine ; Def:แบ่งแยกออกเป็นจำพวก ; Samp:้ยิ่งโตขึ้น เด็กยิ่งสามารถแยกแยะและเพิ่มความซับซ้อนได้
 43. เสียสัจจะ : (V) ; break one's word ; Related:lie, tell a lie ; Syn:เสียคำพูด, เสียสัตย์ ; Def:ไม่ทำตามที่ได้กล่าว หรือพูดเอาไว้ ; Samp:เขายอมเสียสัจจะ เพื่อช่วยให้ครอบครัวปลอดภัย
 44. ส่งสาร : (V) ; send a message ; Related:send words, go and tell ; Syn:ส่งข่าวสาร ; Ant:รับสาร ; Samp:ท่านต้องส่งสารไปยังสัมพันธมิตรให้ระมัดระวังในการทิ้งระเบิด
 45. ส่งข่าว : (V) ; send word ; Related:send a message, go and tell, report ; Syn:บอกข่าว ; Def:ติดต่อบอกข่าว ; Samp:หัวหน้าจัดเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้พร้อมเพื่อเขียนข่าวหรือส่งข่าว
 46. ส่งข่าวสาร : (V) ; send word ; Related:send a message, go and tell, report ; Syn:ส่งสาร ; Ant:รับข่าวสาร ; Def:ส่งข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ; Samp:การใช้ดาวเทียมในการสื่อสาร ทำให้เราสามารถส่งข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น
 47. กลองเพล : (N) ; big drum in a Buddhist temple used for telling midday meal ; Def:กลองขนาดใหญ่ ใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเวลา 11 นาฬิกา เพื่อภิกษุสามเณรจะได้ฉันเพล ; Samp:พระตีกลองเพลเป็นสัญญาณบอกเวลา 11 นาฬิกา ; Unit:ใบ, ลูก
 48. ซ้อมค้าง : (V) ; bluff somebody into telling the truth ; Related:coax a secret out of somebody ; Def:พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง
 49. ญาณศาสตร์ : (N) ; the science of fortune-telling ; Related:a treatise on prophecy, prognostication and prediction ; Def:ตำราพยากรณ์
 50. ดูหมอ : (V) ; be predicted by fortune teller ; Syn:ดูดวง
 51. [1-50] | 51-60

(0.1244 sec)